Duurzaamheid, dierenwelzijn en biodiversiteit


 

 

 • Betrouwbaar, haalbaar, bereiken voor iedereen
 • Kennis zit in de samenleving
 • Bedrijfsleven, organisatie en land- en tuinbouwsector zijn partners, geen vijanden
 • Duurzaamheid is meer dan milieu
 • Publiek-private samenwerking

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gebruik maken van kennis in de samenleving

Duurzaamheid

De klimaatverandering heeft nu al veel invloed op ons. Het langetermijndoel is dat Alphen aan den Rijn in 2050 klimaat- en energieneutraal is. Om dit te  bereiken, moeten we ook in onze gemeente een grote transformatie doorvoeren. Daarom is op initiatief van Nieuw Elan het Doorbraakplan Duurzaamheid 2025 geschreven en aangenomen door de Alphense gemeenteraad.

Betrouwbaar, haalbaar en betaalbaar

Het doel is om in 2050 een fossielvrije en energie- en CO2 neutrale gemeente te zijn. Daarbij staan voor Nieuw Elan de betrouwbaarheid, betaalbaarheid, haalbaarheid, toekomstbestendigheid en veiligheid voor iedereen voorop. Keuzevrijheid voor  inwoners, bedrijven en organisaties is daarbij essentieel.”

Lerend beleid: gebruik de kennis van de samenleving

Nieuw Elan gaat uit van lerend beleid. Nog niet alle mogelijkheden in de toekomst kennen we nu al. Wie weet wat voor innovaties er allemaal nog aankomen? Keuzes moeten dus niet in beton zijn gegoten.

Bedrijfsleven en land- en tuinbouwsector: geen vijand maar partner

Nieuw Elan wil een meer marktgedreven groene transitie. Nieuw Elan vindt het onterecht dat het bedrijfsleven en de land- en tuinbouwsector steeds weer worden afgeschilderd als “de vijand”. Nieuwe Elan ziet hen juist als onderdeel van de oplossing. Zij kunnen meer banen creëren en tegelijkertijd nieuwe groene oplossingen ontwikkelen die zij zelf  toepassen en kunnen vermarkten. Met een verantwoord economisch beleid en het beschikbaar stellen van financiële prikkels, kunnen we bijdragen aan een ambitieuze en marktgestuurde groene transitie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Concurrentiekracht

Groot potentieel

Alphen aan den Rijn heeft een groot potentieel als het gaat om de groene transitie. Als we bedrijven, organisaties en de agrarische sector als spelers zien, dan kan de groene transitie een zakelijke kans worden voor iedereen. Van kleinschalige landbouw, productie, grote technologiebedrijven tot kleine zelfstandigen.

Publiek private samenwerking

Nieuw Elan wil samen met bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld, gemeente en regio een nieuwe bindende publiek-private samenwerking. Daarmee willen wij laten zien dat we er samen voor zorgen dat de groene transitie in de praktijk werkt, rekening houdt met banen, concurrentiekracht van bedrijven en sociaal evenwicht.

Nieuw Elan wil:

 • concrete duurzame initiatieven ondersteunen;
 • Het opzetten van ‘eigen’ energie coöperaties stimuleren;
 • innovaties stimuleren;
 • geen weilanden volbouwen met zonne-energiepanelen;
 • windmolens bij voorkeur op zee en zeker niet vlakbij dorpen of woonwijken;
 • inzetten op kernenergie en waterstof.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nascheiding en geen diftar

Duurzaam is meer dan milieuzorg

Duurzaamheid is meer dan milieu

Nieuw Elan vindt dat duurzaamheid meer is dan alleen de zorg voor het milieu. Er zijn ook economische, menselijke en sociale aspecten aan een duurzame samenleving. Concreet gaat het om:

 • gebruik van natuurlijke energiebronnen;
 • een goed opgeleide bevolking;
 • vitale sociale netwerken;
 • maatschappelijk vertrouwen;
 • een goede infrastructuur.

Afvalbeleid

Nieuw Elan:

 • is voor de aanleg van ondergrondse vuilcontainers waar mogelijk;
 • is voorstander van nascheiding;
 • de afvalpas kan wat Nieuw Elan betreft NOOIT aanleiding zijn om het diftar-systeem (betalen per zak of gewicht) in te voeren. Nieuw Elan is uitgesproken tegenstander van diftar;
 • Het dumpen van vuilnis moet zwaarder worden gestraft. Bij ondergrondse vuilcontainers worden kasten aangetroffen, oude koelkasten en bankstellen. De controle dient vooral ’s avonds te worden geïntensiveerd. Overtreders dienen direct te worden beboet.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Groene Alphen Marketing

Bomen zijn onze specialiteit

Nieuw Elan vindt het belangrijk dat er voldoende groen is ten opzichte van de hoeveelheid verharding en gebouwen. In Alphen aan den Rijn is veel aandacht voor groen en bomen. Toch is het verder vergroenen van de verschillende centra essentieel om zogenaamde hittestress tegen te gaan.

Het groen in onze gemeente is het visitekaartje van Groene Alphen Marketing. Mensen ervaren aantoonbaar een groene omgeving als prettig en associëren dat met luxe en een hoger niveau van welvaart en welzijn.

Nieuw Elan wil:

 • jaarlijks 100.000 euro extra uittrekken voor het planten van meer bomen;
 • waar het kan langs de N11 bomen planten op de geluidswallen en bij de containerterminal. Dat is tevens een mooie aanpak voor Alphen Marketing;
 • in wijken en in winkelgebieden meer vergroenen;
 • dat de gemeente hiervoor een plan maakt samen met gespecialiseerde ondernemers uit Boskoop.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Evenwicht in ecosystem bewaken

Dierenwelzijn en biodiversiteit

Nieuw Elan staat voor een krachtig dierenwelzijnsbeleid. Hierin moeten naast de wettelijke taken ook de volgende onderdelen worden opgenomen:

 • stimuleren van lesmateriaal voor basisscholen over dieren en dierenwelzijn;
 • professionals en vrijwilligers stimuleren deze lessen te geven;
 • het Nationaal Dierenrampenplan aansluiten op het Algemeen Rampenplan van de gemeente;
 • afschaffen van de hondenbelasting, of zichtbaar investeren in bijvoorbeeld nieuwe losloopplekken zoals aan de Amerikalaan;
 • bevorderen van chippen en steriliseren van katten. Medewerking zoeken van dierenartsen die tegen een ‘actietarief’ katten willen chippen en steriliseren;
 • openstaan voor en overleggen met organisaties die zich bezighouden met bescherming van dieren waarvoor geen opvangplicht bestaat, zoals egels, vogels en schildpadden;
 • toezien op de uitvoering van de wettelijke taken zoals opvang en verzorging van zwerfdieren en controle op chippen van honden;
 • controle op dierenmishandeling, illegale dierenhandel en hondengevechten. Doorgaans vindt dat plaats achter ‘gesloten deuren’;
 • oplossing zoeken voor medische kosten van dieren van eigenaren met een klein inkomen;
 • permanente controle op de verboden zwanendriften;
 • plezierjacht op Alphens grondgebied is verboden en dient te worden gecontroleerd;
 • illegale slacht bestraffen;
 • permanent toezicht blijven houden op het gebruik van dieren bij feesten en braderieën.

Biodiversiteit

Biodiversiteit staat onder druk. Soorten verdwijnen uit onze natuur en dat kan elders in het  ecosysteem grote gevolgen te hebben. Nieuw Elan wil binnen de gemeente meer  insectvriendelijke bermen door middel van het zaaien van kruiden en bloemen. Het binnen de gemeente vastgestelde maaibeleid moet waar nodig hieraan worden aangepast en conform worden uitgevoerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.