Economie, financiën en belastingen


2. Economisch.png

 

 • Economie
 • Financiën
 • Gelijkblijvende lasten
 • Werk en werkgelegenheid
 • Toerisme en recreatie
 • Doorbraakprogramma voor Stadshart en centra in de kernen
 • Investeren in winkelcentra en –gebieden in alle kernen

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zaken doen in Alphen met Alphen!

Economische Agenda

Bevorderen ondernemerschap

Ondernemers zijn de motor van innovatie. Daarom is het van groot belang dat ook de gemeente ondernemerschap toont en gedoe en administratieve rompslomp elimineert. Aanbestedingen moeten zo worden ontworpen dat het initiatief stimuleert en lokale ondernemers ondersteunt.

Het moet gemakkelijker worden om zaken te doen IN ALPHEN MET ALPHEN, zodat de kansen voor groei en toename van banen toenemen. Onder andere door te investeren in sectoren waar we een groot potentieel hebben, bijvoorbeeld op het gebied van:

 • groene technologie;
 • groen toerisme en recreatie;
 • Logistiek en distributie;
 • circulaire economie.

Grotere rol voor EDBA

Met de Economische Agenda 2021 - 2025 die  samen met de economische partners tot stand is gekomen wil Nieuw Elan de ingezette lijn krachtig doorzetten. Hiervoor is samenwerking met ondernemers, onderwijs, ondernemersverenigingen zoals VOA en Greenport en andere maatschappelijke partners essentieel. Daarbij is een grotere rol voor van het Economic Development Board Alphen EDBA en Alphen Marketing voor Nieuw Elan vanzelfsprekend.

Subisidies voor 4 jaar vaststellen

De zogenaamde “kleine subsidies” moeten veelal jaarlijks worden aangevraagd. Dat zorgt voor onnodige rompslomp en bureaucratie. Nieuw Elan wil deze subsidies voortaan zoveel mogelijk voor vier jaar vaststellen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lokale heffingen voor versterken samenleving

Financiën & gelijk blijvende lasten

De gemeentelijke financiën zijn gezond. Het is van het grootste belang dat dit ook zo blijft. Uitgangspunt is dat er niet meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Investeren om structureel kosten te verlagen zijn daar een uitzondering op. Mochten bezuinigingen in de toekomst nodig blijken gebeurt dat eerst in de eigen ambtelijke organisatie.

Nieuw Elan maakt zich sterk voor - bij voorkeur - lagere en anders tenminste gelijkblijvende lasten voor burgers en ondernemers en bewaakt dat ook.

Gemeentelijke belastingen voor bijvoorbeeld riool en afvalverwerking moeten aantoonbaar ingezet worden voor het versterken daarvan voor samenleving. Gemeentelijke belastingen zijn niet bedoeld om winst te maken.

De OZB willen wij (zo nodig) alleen verhogen met het inflatiepercentage.

Nieuw Elan vindt dat de gemeente zich permanent moet afvragen wat zij zelf moet dan en wat de samenleving zelf kan. Overbodige taken moeten worden afgestoten. Dit samen moet leiden tot een duurzaam fundament onder de gemeentelijke uitgaven.

Pragmatische keuzes

Nieuw Elan vindt dat besluiten worden genomen op basis van pragmatische keuzes.

Leidend voor Nieuw Elan zijn vragen zoals:

 • wat kun je doen als inwoner, bedrijf of organisatie?
 • wat kan de gemeente doen?
 • wat is goed voor Alphen aan den Rijn?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sociale mobiliteit door werk

Werk en werkgelegenheid

Tijdens de pandemie sloeg de werkeloosheid hard toe, vooral onder niet of lager opgeleiden, jongeren en ouderen. De werkgelegenheid neemt weer snel toe en is er zelfs in tal van sectoren sprake van serieuze schaarste. Maar nog altijd krijgen veel te veel langdurig werklozen niet de hulp die nodig is om aan het werk te gaan. Te veel mensen zitten vast in het uitkeringssysteem.

Er moet een einde komen aan een leven lang van overheidshulp. Iedereen moet kunnen participeren in onze samenleving. Er moet samen met onderwijs, bedrijven en organisaties een structurele werkwijze gecreëerd worden van flexbanen, mini-jobs en korte werkgerichte cursussen.

Nieuw Elan vindt dat werkgelegenheid sociale bescherming biedt en een basis is van sociale contacten, sociale mobiliteit en bovendien de beste manier om solidair te zijn met anderen. Wie werkt zorgt voor welvaart, sociale solidariteit en zichzelf.

Nieuw Elan wil een extra inspanning leveren voor de groep jongeren die noch aan het werk zijn, noch in het onderwijs zitten. Zij hebben vaak slechte ervaring met onderwijs. Voor hen zal de weg naar een vaste baan of opleiding daarom alleen via een werkervaringsplek verlopen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trots op onze gemeente

Alphen Marketing

Nieuw Elan is samen met VOA initiatiefnemer van Alphen Marketing. Stad Alphen en de kernen van onze gemeente bieden een zeer prettige woon-, werk- en leefomgeving. Voor bedrijven en organisaties bieden we een goed vestigingsklimaat. Wij zijn trots op onze gemeente.

De activiteiten van Alphen Marketing zorgen voor een steeds duidelijkere uitstraling van onze gemeente. Het toenemende draagvlak voor die activiteiten vergt een verdere professionalisering van Alphen Marketing. Nieuw Elan wil daar dan ook extra in investeren.

Uitganspunten voor Nieuw Elan:

 • Duidelijke, realistische doelen stellen;
 • Nastreven van diversiteit in werkgelegenheid onze gemeente;
 • Detailhandel gewenste mogelijkheden bieden, maakt de winkelcentra levendig en aantrekkelijk;
 • Horeca meer mogelijkheden geven. Evenementen, terrassen en (dorps-) feesten;
 • Beroepsonderwijs promoten dat aansluit bij bedrijvigheid;
 • Kenniscentrum boomkwekerij; verleden, heden en toekomst.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benutten van kansen voor open doel

Groen toerisme

Nieuw Elan vindt dat toerisme en recreatie aanzienlijk meer aandacht verdienen. Nieuw Elan wil Groen toerisme stimuleren. Daarmee stimuleren we de economie, maar wel met een lage impact en bescherming van het milieu en de cultuur van onze gemeente en de regio.

Toerisme in Alphen aan den Rijn moet aansluiten op regionale initiatieven: Daarbij moet het water – Oude Rijn, Gouwe, Zegerplas, kanalen, riviertjes en sloten in het veen- en kwelderlandschap – centraal staan.

In de Alphen Stad kan een aantal recreatieve havens ontwikkeld worden. De havens dienen elk een eigen karakter te hebben.

Nieuw Elan wil de volgende havens (verder) ontwikkelen:

Rijnhaven (langs de Oude Rijn)

 • permanente ligplaatsen (stalling) voor relatief grotere pleziervaartuigen;
 • ambulante ligplaatsen als pleisterplaats langs de Staande Masten Route;
 • Waterrecreatie.

Zegerplas

 • omgeving T-steiger nog geschikter maken voor dagrecreatie en overnachtingen op de eigen boot;
 • bevorderen van waterrecreatie met respect voor het natuurlijke groene karakter aan noordoostelijke zijde van de plas.

In het kader van waterrecreatie kan de Kromme Aar geleidelijk bevaarbaar worden gemaakt voor kano’s, roeiboten en kleine sloepen.

Zuideinder- en Noordeinderpolder

Nieuw Elan wil van de nood een deugd maken waar het gaat om bodemdaling en het realiseren van wateroverloopgebieden om overstromingen en druk op de dijken in de toekomst te voorkomen of te verminderen. Nieuw Elan wil onderzoek naar het geschikt maken van de Zuideinderpolder en de Noordeinderpolder voor watererecreatie en waterwoningen met een verbinding naar het plassengebied inclusief de  Zegerplas.

Bentwoud

Bijzondere aandacht moet gaan naar verbetering van de recreatieve mogelijkheden in het Bentwoud.

De natuurgebieden in de driehoek tussen Alphen, Boskoop en Hazerswoude – Zaanse Rietveld, Klein Giethoorn en Spookverlaat – moeten zoveel mogelijk behouden blijven en beschermd worden.

Het agrarische karakter van de door sloten verkavelde polders met veenweidegebieden, boom- en sierteelt en landbouw moet bewaard blijven. Hier zijn goede kansen voor agrarisch toerisme, zoals kamperen bij de boer en het Tuinpad Rijneveld in Boskoop. Deze gebieden zijn zeer geschikt voor wandel, fiets- en waterroutes en kleinschalige toeristische activiteiten.

Waterrecreatie wordt aanzienlijk versterkt door meer verbindingen tussen de verschillende vaarwegen. Hiervoor moet elke kans worden aangegrepen, bijvoorbeeld bij renovatie of vervanging van bruggen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stadshart en andere centra versneld toekomstproof

Doorbraakprogramma

Ondernemend Alphen, waaronder de CVCA, heeft in haar plannen voor het Stadshart vier uitgangspunten benoemd, verzameld onder de kleuren groen, geel, rood en blauw. Nieuw Elan wil hier een doorbraakprogramma van maken en deze plannen gaan uitvoeren. Dezelfde thema's wil Nieuw Elan waar mogelijk ook in de verschillende centra in de dorpskernen doorvoeren. Uiteraard ook daar in overleg met de bewoners, winkeliers en andere ondernemers.

Nieuw Elan vindt dat de winkelcentra in het algemeen en het Stadshart in het bijzonder een belangrijke economische motor zijn voor de regio en het kloppende hart van de gemeente: de plek voor ontmoeting, niet alleen een winkelcentrum, maar hét centrum voor de samenleving.

Waarom groen?

 • groene openbare ruimte;
 • groene daken, groene gevels en een watermanagementsysteem dat al het groen ook bewatert;
 • Buurtmoestuinen;
 • alle woningen hebben bomen;
 • samenwerking Greenport en Stadshart;
 • elektrisch vervoer in de straat en over water.

Waarom geel?

 • verbetering (sociale) veiligheid: verlichting, meer reuring, meer bezoekers, meer bewoners in het centrum;
 • Alphen op de kaart met lichtshows;
 • levendigheid en gezelligheid in het centrum met bijzondere evenementen;
 • Stadshart in de weekeinde zoveel mogelijk voetgangersgebied maken;
 • hogere inkomsten toeristenbelasting door toename aantallen bezoekers.
 •  

Waarom blauw?

 • boost voor recreatie en toerisme, ook over water;
 • o.a. verbinding Zegerplas – Stadshart;
 • grote variatie aan vrijetijdsbesteding;
 • minder uitstoot door elektrisch vervoer over water;
 • aantrekkelijk wonen;
 • veel te doen in eigen woonplaats;
 • Voorkomen van “natte voeten”;
 • lagere afschrijving op riolering en lagere beheerskosten.

Waarom rood?

 • betaalbare jongerenwoningen boven winkels in het Stadshart (circa 150);
 • realisatie tiny houses, geheel energieneutraal;
 • bijdrage aan sociale cohesie;
 • toegevoegde waarde voor onze unique selling points: groensector, Archeon, Avifauna, plassen en water;
 • compact Stadshart: minder leegstand, mix aan functies, wonen in aanloopstraten;
 • generaties verbinden/ activatie ouderen i.c. vitaliteit en minder eenzaamheid;
 • actief inzetten mensen met afstand tot de arbeidsmarkt;
 • verbetering werkgelegenheid en grotere beschikbaarheid arbeidskrachten
 • aansluiting beroepsonderwijs met doorlopende leerlijnen, makkelijkere koppeling tussen theorie en praktijk;
 • ruimte voor nieuwe beroepen;
 • hogere inkomsten OZB-wonen

Nieuw Elan ziet het doorbraakprogramma daarom als de spreekwoordelijke steen die in de vijver wordt gegooid: het water beweegt eerst in het midden en rimpelt dan naar de randen van de vijver. Het aanpakken van de centra zal tientallen miljoenen vergen om ze versneld toekomstbestendig te maken. De versnelde uitrol zal direct effect hebben op wonen, groen, water, toerisme en recreatie, economie en sociaal.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatwerk per dorpskern

Detailhandel

Nieuw Elan is voorstander van een integrale visie op detailhandel voor de hele gemeente waarbij de eigenheid van de kernen, de wijken en het Stadshart een belangrijke rol spelen. Dit vraagt om een benadering waarbij zowel de gemeente als vastgoedeigenaren en ondernemers samen onderzoeken wat de beste op maat gesneden oplossingen voor een winkelcentrum zijn.

De detailhandel ondervindt grote concurrentie van webshops. Met de bekende 4 p’s prijs, promotie, plaats en personeel is onderscheiden bijna niet meer mogelijk. Toch verdient het stadsleven een levendig winkelgebied. De gemeente moet winkeliers, vastgoedeigenaren en ondernemersverenigingen helpen om een succesvolle transitie te maken naar een toekomstbestendig, klantgericht aanbod. Begrippen als waarde, beleving, gemak en verantwoord zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Grootschalige detailhandel verdient blijvende aandacht. Locaties in winkelcentra zijn over het algemeen te klein en locaties op bedrijventerreinen zijn ongewenst. Daarmee vallen de grootschalige winkels tussen wal en schip. Nieuw Elan wil daarom geschikte locaties bestemmen voor grootschalige detailhandel.

Nieuw Elan wil investeren in alle bestaande winkelcentra (zie ook doorbraakprogramma) en winkelgebieden en zoveel mogelijk het voorzieningenniveau in wijken en kernen in stand houden.

Het winkelcentrum De Aarhof zal een ingrijpende reconstructie ondergaan.

Ten aanzien van winkelcentrum Ridderveld zijn reeds besluiten genomen. Nieuw Elan juicht die initiatieven toe.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.