arrow_back

Aanpassen bestemmingsplan Rijnhaven-Oost: dit zijn de belangrijkste wijzigingen


Gemeente Alphen aan den Rijn wil het gebied Rijnhaven-Oost in Alphen aan den Rijn omvormen naar een gebied waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Hiervoor is wel een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Wat zijn deze wijzigingen? Dat lees je hier.

Rijnhaven is een werk-, woon- en recreatiegebied in Alphen aan den Rijn. De gemeente beschrijft het als een robuust en rauw industrie- en havengebied met een enorme potentie. Het gebied is goed bereikbaar, centraal gelegen en ligt aan het water. Het bedrijventerrein geeft aanleiding voor renovatie, evenals het omvormen tot een gebied dat voor bestaande en nieuwe gebruikers aantrekkelijk is. Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan aangepast worden.

Bestemmingsplan

Met het wegnemen van enkele milieubelemmeringen en het in werking treden van het bestemmingsplan Rijnhaven-Oost in 2018, is een start gemaakt met het aanpassen van het bestemmingsplan. Inmiddels zijn meerdere woningbouwprojecten in dit gebied in voorbereiding en uitvoering genomen. De gemeente wil het gebied nog beter kunnen aanpakken. Om deze reden is het wel noodzakelijk dat het eerder vastgestelde bestemmingsplan op een aantal punten wordt aangepast. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen hiervoor.

De belangrijkste wijzigingen

Tijdens het formele bestemmingsplantraject is het mogelijk om officieel zienswijzen op het plan in te dienen. Vooruitlopend op dat traject is het nu al mogelijk om de voorgenomen aanpassingen te bekijken, waarbij inwoners ook hun reactie kunnen geven. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Die staan worden hieronder kort toegelicht.

Gebied Havenfront

Industriële bedrijven kunnen zich niet langer vestigen in het deelgebied Havenfront (zie het oranje gedeelte hieronder) omdat dit gebied in hoofdzaak bestemd wordt voor wonen. De gemeente is actief in gesprek met de grondeigenaren om locaties te verwerven en/of tot een verplaatsing van enkele bedrijfsactiviteiten te komen. Omdat de geluids- en geurcontouren van deze industriële bedrijven verdwijnen, ontstaan er meer mogelijkheden voor woningen in de rest van het gebied. In het bestemmingsplan wordt opgenomen dat in dit gebied een groter aandeel sociale huurwoningen en middeldure woningen gerealiseerd worden dan gebruikelijk, namelijk 26 procent sociale huur en 29 procent middeldure woningen. Het gaat om minimaal 668 woningen die in dit gebied worden gerealiseerd.

gebied havenfront rijnhavenoost.PNG
In het oranje is het deelgebied Havenfront aangegeven.

Gebied Van Foreestlaan-Zuid

Het maximum aantal woningen in het gebied Rijnhaven-Oost wordt verhoogd van 1.120 naar 2.000 woningen. Dat is inclusief de al gerealiseerde en vergunde woningen ter plaatse van Baronie en het reeds opgeleverde Dok 2404. In Havenfront komen ten minste 668 woningen, de overige woningen kunnen in de rest van het gebied komen. Hiermee wil de gemeente voldoen aan de grote vraag naar woningen in Alphen. In het deelgebied Van Foreestlaan-Zuid (zie het paarse gedeelte hieronder) wordt ook woningbouw mogelijk gemaakt. In het huidige bestemmingsplan is het gebied primair bestemd voor bedrijven. Bedrijvigheid blijft mogelijk, maar ook woningbouw wordt mogelijk gemaakt, indien dit geen belemmeringen oplevert voor al gevestigde bedrijven.

gebied van foreestlaan zuid rijnhavenoost.PNG
In het paars is het deelgebied Van Foreestlaan-Zuid aangegeven.

Randvoorwaarde

Er wordt een extra randvoorwaarde opgenomen in het bestemmingsplan. Hierin staat dat er voldoende sociale huurwoningen en betaalbare woningen worden gebouwd in Rijnhaven-Oost. De gemeente heeft hiermee tot doel om ervoor te zorgen dat Rijnhaven-Oost een gemengd gebied wordt voor alle doelgroepen en dat de Alphense woningvoorraad beter op peil wordt gebracht. Dit houdt in dat ten minste 25 procent sociale woningen en tenminste 10 procent middeldure woningen gebouwd moeten worden.

Andere wijzigingen

Naast bovengenoemde wijzigingen, zijn er ook een aantal andere aanpassingen die worden gedaan in het bestemmingsplan. Zo komt er een mogelijkheid om ten noorden van de Recreatiehaven negentig extra ligplaatsen voor recreatievaartuigen te realiseren. De maximale bouwhoogte wordt voor een deel van de bebouwing aangepast van 35 meter naar 45 meter. Dit geldt voor bebouwing met functiemenging, waarbij op de begane grond sprake is van andere functies dan wonen. Ook komt er in dit gebied meer flexibiliteit voor detailhandel in volumineuze goederen. Denk hierbij aan winkels voor bijvoorbeeld keukens en auto’s. De toegestane oppervlakte aan volumineuze detailhandel wordt niet langer beperkt tot een specifiek deelgebied, maar kan ook worden uitgewisseld tussen de verschillende deelgebieden.

Verdere proces

Het ontwerpbestemmingsplan ligt naar verwachting eind juni 2021 ter inzage. De gemeente vraagt inwoners daarom om een reactie vooruitlopend op het ontwerpbestemmingsplan uiterlijk vrijdag 28 mei aan hen door te geven. Als het ontwerpbestemmingsplan officieel ter inzage wordt gelegd kunnen inwoners ook nog reageren. Reageren kan via bprijnhavenoost@alphenaandenrijn.nl of door te bellen naar telefoonnummer: 14 0172.

De Rijnhaven - een impressie
Een impressie van Rijnhaven-Oost, waar wonen, werken en recreëren samenkomen.


Reacties