arrow_back

Als je windmolens (op bepaalde plekken) niet wilt is het initiatief van Nieuw Elan de enige juiste keuze!


Oppositiepartijen gaven stuur van raad en samenleving bijna uit handen

Als meningen over een bepaald onderwerp zoals bijvoorbeeld windmolens hoog oplopen, is het des te belangrijker dat je dicht bij de feiten blijft en je niet door emoties laat leiden. Bangmakerij van de samenleving met onjuiste informatie is dan een slecht instrument. “We dreigden de regie volledig uit handen te geven aan andere overheden,” stelt woordvoerder Peter Versteeg van Nieuw Elan.

Nieuw Elan vindt de weerstand uit de samenleving juist een kans om het participatie- traject over de windmolens of die er moeten komen, en zo ja waar dan en onder welke voorwaarden, opnieuw te doen. “De commotie was er maar net op tijd zou je kunnen zeggen. Dus complimenten aan de dorpsraden daarvoor. Ons aangenomen amendement gaat daar ook over. Schrap de huidige zoeklocaties en doorloop met de gemeenteraad en bewoners en organisaties dit onderdeel van de Regionale Energie Strategie (RES) opnieuw. Als die windmolens er helemaal niet of ergens anders moeten komen, is dan de opbrengst van het gezamenlijk doorlopen proces,” zegt Nieuw Elan woordvoerder Peter Versteeg.

Nieuw Elan is geen voorstander van grote windmolens op plekken waar dat helemaal niet gewenst is. “sterker nog wij zetten grote vraagtekens bij de te verwachte opbrengst daarvan. Maar je moet dat proces van voor en tegen wel goed doorlopen.”

Dit zijn de feiten

“Ik kan dat verschil van inzicht met oppositiepartijen het beste uitleggen aan de hand van vragen en antwoorden,” aldus Versteeg. “De RES bestaat uit allerlei onderwerpen. Windmolens zijn maar één onderdeel daarvan. Het gaat ook over energiebesparing, warmte en duurzame mobiliteit. Daar zijn de meeste partijen het ook wel over eens. Sommige partijen hadden ook moeite om tegen de RES 1.0 te stemmen, omdat ze daarmee ook tegen die onderdelen stemden. De feiten die in de landelijke afspraken in 2019 zijn vastgelegd over voor of tegen stemmen hadden hun daarbij kunnen helpen. Juist de landelijke partijen hadden dat moeten weten.”

  • Als de gemeenteraad de RES 1.0 niet had vastgesteld, wat was er dan gebeurd?

Antwoord: Zodra je de RES 1.0 opgave weigert, treedt Route 35 in werking. Hierbij volgt eerst het gesprek op bestuurlijk niveau. Dat kan bijvoorbeeld met de provincie zijn. Wanneer je hierna echter blijft volharden in de weigering – en dat is in ons geval aannemelijk omdat je die windmolens daar nu eenmaal niet wilt -  treedt 'het huis van Thorbecke' in werking, waarna er door Provincie of Rijk een besluit zal worden genomen. De gemeenteraad en lokale samenleving gaat er dan dus niet meer over. Dat zou pas echt kwalijk zijn geweest.

  • Kun je voor het wel of niet plaatsen van windmolens een uitzondering maken?

Antwoord: De Tweede Kamer heeft beslist dat een gemeenteraad een lijst mag maken van onderwerpen als van het Omgevingsplan wordt afgeweken. Om dit voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat je als raad zegt hoe je het wilt hebben. Dat principe hebben wij in het amendement verankerd.

Nieuw Elan vindt het overlaten aan de Provincie of het Rijk - zoals sommige partijen voorstelden - écht geen goede zaak. Meer landelijke regie leidt volgens ons juist tot meer weerstand. Daar hebben we slechte ervaringen mee en is desastreus voor de lokale democratie.

  • Sommige partijen zeggen dat het nu een onomkeerbaar proces is geworden en die windmolens er toch gaan komen? Wat is het vervolg van de RES 1.0?

Antwoord: De RES 1.0 is geen blauwdruk voor de regionale energietransitie tot aan 2050. In het Klimaatakkoord staat dat er elke twee jaar een actualisatie van de RES plaatsvindt. Dat betekent dat we nu aan de RES 2.0 kunnen gaan werken die er dan op 1 juli 2023 moet zijn. De RES 3.0 moet in 2025 klaar zijn.

Mede door het aangenomen amendement  gaan we nu dus samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en inwoners aan de slag. De uitvoering gebeurt op verschillende schaalniveaus: regionaal, lokaal, in woonkernen, op wijkniveau en concreet op het niveau van elk huishouden. Dit gaat dan dus niet alleen over het duurzaam opwekken van elektriciteit, maar ook over warmte, lokaal eigenaarschap, over zonnepanelen op daken en over energiebesparing. Dit komt dus nog heel vaak terug in de gemeenteraad.

  • Maar komen die windmolens langs de N11 ter hoogte van de dorpskernen er nou wel of niet?
    Antwoord: Na het vaststellen van de RES 1.0 is het aan de gemeente om deze te verankeren in haar lokale beleid. Ruimtelijk betekent dat in omgevingsvisies, -plannen of -programma’s. Door het aangenomen amendement hebben we de zoeklocaties voor windmolens geschrapt en moet dat proces opnieuw. Of die windmolens er helemaal niet of ergens anders komen is dan de opbrengst van een nieuw, en wat Nieuw Elan betreft, vooral beter doorlopen gezamenlijk proces met de inwoners, bedrijfsleven en organisaties. Gelet op alles wat we nu weten lijkt het ons als Nieuw Elan dus erg onwaarschijnlijk dat ze op die plekken er ooit gaan komen,” aldus Peter Versteeg tot slot.

Nieuw Elan, Peter Versteeg

pversteeg@raad.alphenaandenrijn.nl

 Reacties

Locatie