arrow_back

Bestemmingsplan Multi Functionele Accommodatie Zwammerdam gewijzigd vastgesteld


Wat heeft er tot op heden plaatsgevonden?

In 2016 heeft de gemeenteraad financiële middelen beschikbaar gesteld voor de bouw van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) aan de Spoorlaan in Zwammerdam. De MFA bestaat uit de nieuwbouw van een dorpshuis in combinatie met de Oranje Nassauschool, een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam.

Alle toekomstige gebruikers van de MFA Zwammerdam hebben zich ingezet om tot een gedragen ontwerp te komen. De wensen van de gebruikers zijn tijdens ontwerpsessies besproken. Daar waar het financieel en ontwerptechnisch mogelijk was, zijn de wensen in het ontwerp verwerkt. Het ontwerp is aan de stuurgroep voorgelegd en akkoord bevonden. Het ontwerp is in april 2018 aan iedereen die belangstelling had, gepresenteerd. Tijdens deze presentatie is er vanuit de directe omwoners vooral aandacht gevraagd voor de uitwerking van het openbaar gebied rond de nieuwe MFA. De opmerkingen zijn besproken en indien mogelijk in het ontwerp verwerkt. Het aangepaste ontwerp is in september 2018 op een besloten informatiebijeenkomst voor direct omwonenden gepresenteerd. Ook die opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in het ontwerp. De inwoners zijn verder op een gebruikelijke wijze geïnformeerd.

Kansen voor Zwammerdam

De komst van een nieuwe MFA biedt veel kansen en mogelijkheden voor het hele dorp. Grenzen tussen gebruikers vervagen waardoor meer eenheid, samenwerking en betrokkenheid kan ontstaan. Een nieuw gebouw biedt de mogelijkheid om het gezamenlijk gebruik te optimaliseren en de kosten voor onderhoud en energie te beperken. Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan ‘Limes’ worden herzien. Daartoe is een gewijzigd bestemmingsplan MFA Zwammerdam opgesteld. Op 3 maart is tijdens de raadscommissie RED dit gewijzigde bestemmingsplan besproken. Peter Versteeg van Nieuw Elan voert hierop het woord en zegt: “we kunnen ons vinden in de gewijzigde uitgangspunten maar hebben wel een aantal aandachtspunten. Dat zijn:

Toename verkeersdrukte: door het combineren van de Oranje Nassauschool, een gymzaal, kinderopvang en de brandweer naast het clubhuis van voetbalvereniging Zwammerdam zal er meer verkeersdrukte ontstaan. Wij vragen dan ook om verkeers- en veiligheidsmaatregelen voor inwoners en kinderen, welke zijn toegezegd door de wethouder Van As.

Hoge druk gasleiding:  Vanwege de drassige grond kon de leiding bij de aanleg in 1967 niet normaal ondergronds worden gelegd. De leiding ligt half boven en half onder het niveau van het omringende maaiveld en is afgedekt met een terp van circa 40 cm dik. De gronddekking (doorgaans 1 meter of meer) als bescherming tegen graafwerkzaamheden is hier niet aanwezig. Daarom zijn er extra maatregelen getroffen om graafschade te voorkomen.

De leiding ligt in eigen grond (eigendom Gasunie). Het tracé is ontoegankelijk voor derden en voor graafmachines. Sloten zijn aangelegd langs de leiding. Alle graafwerkzaamheden zijn verboden met uitzondering van onderhoud aan de leiding zelf.

Extra markering is aangebracht en er is extra aandacht van toezichthouders.

De leiding is daardoor veilig; ten minste net zo veilig als de meeste andere leidingen van Gasunie. “Dus nu snel aan de slag met de realisatie van de verdere procedure van deze MFA”, aldus Peter Versteeg.Reacties

Locatie