arrow_back

Gemeenteraad installeert raadswerkgroep Duurzaamheid


Door de installatie van de raadswerkgroep Duurzaamheid wordt de gemeenteraad in positie gebracht om haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen.  

De rekenkamer heeft in het uitgebrachte rapport “Energie-akkoord Holland-Rijnland 2017-2025” een aantal aanbevelingen geformuleerd. Zo adviseert de rekenkamer het gemeentebestuur onder andere om zich opnieuw expliciet uit te spreken over de duurzaamheidsdoelen. Daarbij adviseert de rekenkamer tevens in gesprek te gaan en te blijven met de inwoners en de provincie Zuid-Holland over waar welke vorm van hernieuwbare energie wél mogelijk is in de gemeente.

Daarnaast roept de rekenkamer de gemeente op meer vaart te maken met de benodigde vergunningen voor het opwekken van hernieuwbare elektriciteit (zoals windturbines) en ervoor te zorgen dat de vergunningverlening in 2025 is afgerond. Anders zullen ook de doelen van 2030 niet worden gehaald. Ook wordt de aanbeveling gedaan om de gemeenteraad op vaste momenten van voortgangsinformatie op dit dossier te voorzien. De energietransitie als een permanent dossier toe te voegen aan het raadsinformatiesysteem en de raad in positie te brengen om op het dossier van energietransitie eerder en vaker in het beleidsproces de kaderstellende rol te kunnen pakken.

Peter Versteeg portefeuillehouder namens Nieuw Elan: “het is om deze redenen dat Nieuw Elan mede-indiener is van de motie 'Draagvlak voor de energietransitie'. Het behalen van de door de raad vastgestelde doelen voor 2030 op het gebied van de energietransitie verloopt niet volgens schema. Daarnaast ontbreekt een duidelijk proces om deze doelen wel te behalen”. Versteeg vervolgt: “Nieuw Elan is van mening dat de gestelde doelen op het gebied van energie-opwekking voor 2030 moeten worden behaald en dat hiervoor een helder proces moet worden opgesteld, zodat onze inwoners, bedrijven en initiatiefnemers weten waar ze aan toe zijn. Het is wenselijk dat ‘van buiten naar binnen’ wordt gewerkt voor maximaal draagvlak. Een burgerberaad kan daarvoor een veelbelovend middel zijn, waar de raad graag meer ervaring mee opdoet.

Door een raadswerkgroep bij dit proces te betrekken, die in opdracht van de gemeenteraad werkt, wordt de gemeenteraad in positie gebracht om haar kaderstellende en controlerende rol te vervullen.Reacties

Locatie