arrow_back

Inbreng algemene beschouwingen 29 juni jl.


Bijdrage plaatsvervangend Fractievoorzitter Frans Langerak namens Nieuw Elan:

 

Geachte voorzitter, mede raadsleden en overige aanwezigen,

Namens de fractie van Nieuw Elan wil ik graag onze inbreng met u delen tijdens deze gemeenteraadsvergadering van Alphen aan den Rijn.

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor het harde werk dat er door velen is verzet bij het opstellen van de vanavond voorliggende stukken. Het is een belangrijk document dat de koers van onze gemeente voor de komende jaren zal bepalen.

In een veranderende en soms onzekere wereld, is het belangrijk om te investeren in een duurzame en toekomstgerichte gemeente. Er zijn, zoals u allen weet, grote uitdagingen op het gebied van sociale verbondenheid, werkgelegenheid – een krappe arbeidsmarkt – en  duurzaamheid. Door te investeren in onder meer het onderwijs, innovatie en de infrastructuur, hopen wij een stevige basis te leggen voor de toekomst.

Onze fractie wil oproepen tot het doen van verantwoorde investeringen die bijdragen aan de lange termijnontwikkeling van onze mooie gemeente. Nieuw Elan is vóór het investeren in een toekomstbestendig Alphen aan den Rijn.  

Het is enerzijds belangrijk om de zorgen van onze inwoners te adresseren en tegelijkertijd ook de positieve ontwikkelingen te benoemen. Zorgen, zoals die er waren over het parkeren in het centrum en waaraan nu wordt gewerkt, en die er zijn met betrekking tot de opvang en huisvesting van Oekraïeners, die hierheen zijn gevlucht voor het geweld. Wij kunnen niet iedereen, tegelijk en op dezelfde plek opvangen, dus is het van belang om te kijken naar een evenwichtige oplossing, binnen de wettelijke kaders en mogelijkheden. Dat is een verantwoordelijkheid die we met elkaar dragen. Volgende week zal over dit betreffende vraagstuk binnen deze raad verder worden gesproken.  

Een positieve ontwikkeling voor onze gemeente is het nieuws dat er nu toch echt binnen afzienbare tijd kan worden gestart met het bouwen van woningen in de Gnephoek. Reken maar dat het uiteindelijk een mooie wijk zal worden, waar mensen plezierig en duurzaam kunnen wonen, terwijl het onze lokale economie ook nog eens versterkt. Het bouwen in de Gnephoek is een belangrijke stap vooruit in de ontwikkeling van onze gemeente, waarbij de belangen van zowel de natuur als de inwoners moeten worden meegenomen.

Het investeren in de samenleving en verbinding met elkaar vinden wij ook van groot belang, waarbij sport, cultuur en andere vormen van vrijetijdsbesteding een grote rol spelen. Deze bevorderen niet alleen de gezondheid en het welzijn van onze inwoners, maar creëren ook ontmoetingsplaatsen en versterken de sociale verbondenheid. Nieuw Elan pleit voor het behoud en de ontwikkeling van sport- en cultuurvoorzieningen, waarbij aandacht wordt besteed aan toegankelijkheid voor iedereen.

Nieuw Elan staat voor een sterke en leefbare gemeente waarin onze inwoners de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te ontplooien. In kwetsbare wijken zien we dat nieuwe accommodaties zoals het Mozaïek en het oprichten van bijvoorbeeld wijksportverenigingen, vruchten beginnen af te werpen.

Bij de stukken die vanavond voorliggen hebben we ook nog enkele aandachtspunten en aanbevelingen. Ten eerste dat het belangrijk is dat er voldoende aandacht wordt besteed aan klimaatadaptatie en duurzaamheid. Wij willen daarbij oproepen om scherp te blijven op mogelijkheden om te versnellen en verzoeken voor ondersteuning vanuit de samenleving hiertoe waar mogelijk te honoreren.

Een ander punt waar we aandacht voor willen vragen, is het bevorderen van de lokale economie en werkgelegenheid. We zien graag dat er blijvend wordt ingezet op het aantrekken van bedrijven en investeerders naar onze gemeente, zodat er meer banen worden gecreëerd. Dan denken wij specifiek aan organisaties die willen investeren in het toerisme en de recreatie. Wij zien daarin mooie kansen voor onze gemeente.

In meer brede zin is het stimuleren van ondernemerschap en het ondersteunen van lokale ondernemers – bijvoorbeeld door het verminderen van regeldruk en het bieden van financiële incentives – van belang. Dit naast het in stand houden van een goede infrastructuur. Alphen aan den Rijn is een groeiende gemeente en het is van cruciaal belang dat de bereikbaarheid en doorstroming van het verkeer op peil blijven. We roepen op tot het investeren in duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals het verbeteren van het fietsnetwerk en het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer. Daarnaast vragen we om aandacht voor verkeersveiligheid, met name rondom scholen en drukke verkeerspunten.

Tot slot vinden wij de sociale verbondenheid en participatie in onze gemeente belangrijk. Dat de inwoners zich betrokken voelen en de mogelijkheid hebben om mee te praten en mee te denken over zaken die hen aangaan. Wij zien dat de gemeente meer inzet om de participatiemogelijkheden verder te verbeteren, zodat een brede vertegenwoordiging van onze samenleving wordt bereikt. Dat gaat echter nog lang niet altijd goed. Ons advies is: leer daarvan en pas andere, of nieuwe methodes toe waar dat mogelijk is.

Voorzitter, binnen de beperkte tijd die we vanavond hebben, heb ik geprobeerd om voor Nieuw Elan een aantal belangrijke punten voor het voetlicht te brengen. Wij kijken uit naar een vruchtbare discussie en hopen dat de besluitvorming vanavond zal bijdragen aan een welvarende en leefbare toekomst voor al onze inwoners.

Dank u wel.Reacties