arrow_back

Nieuw Elan hecht waarde aan buitengebied


Gemeente Alphen aan den Rijn heeft een groot en prachtig buitengebied met veel uitdagingen. Denk aan stikstof, vergrijzing, transitie en klimaat. In 2021 is een onderzoek gedaan om deze uitdagingen in kaart te brengen. Aan de hand van het onderzoek en gesprekken met betrokkenen is een programma gemaakt om het buitengebied én haar inwoners een goede toekomst te bieden.

De politieke partijen hebben donderdag 12 januari over het Alphense buitengebied en haar toekomst gesproken. Peter Versteeg vertegenwoordigde de fractie van Nieuw Elan.

Versteeg is zeer tevreden over de participatie: “Opgehaald aan de voorkant, zoals het hoort. We weten nu waar inwoners, ondernemers en gebruikers trots op zijn als het gaat om hun leef- of werkomgeving, hoe zij het buitengebied beleven en gebruiken én welke kansen zij zien voor een toekomstbestendig buitengebied.”

De opgehaalde informatie vormt de basis voor het opzetten van het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied. Het programma voorziet in het verbeteren van het buitengebied op zowel ruimtelijk, sociaal, als economisch vlak. Er is ook geld nodig. Dit is allemaal verwerkt in het raadsvoorstel. Nieuw Elan zal hiermee instemmen.

Raadsvoorstel

Het programma Buitengewoon Waardevol Buitengebied bestaat uit vijf bouwstenen. Aan de volgende bouwstenen zal worden gewerkt:

  • Verbetering landelijk gebied: bodemdaling, biodiversiteit, emissiereductie, klimaatadaptatie
  • Voedsel, vezels en groen van eigen land: alternatieve teelten en bedrijfsvoering, korte ketens
  • Optimaal gebruik landelijk gebied: duurzame energie, recreatie, circulaire economie, mobiliteit
  • Nieuw functies voor agrarische bebouwing: Vrijkomende agrarische
  • bebouwing, tiny houses, ‘groene’ bedrijvigheid
  • Ondersteuning inwoners, ondernemers en gebruikers: Loket, bewustwording, (financiële) ondersteuning

Voor de jaren 2024-2026 is een budget van 250.000 euro per jaar nodig. In het najaar van 2023 wordt het programma indien nodig herijkt.

De gemeenteraad zal het programma in de vergadering van 26 januari vaststellen.Reacties