arrow_back

Nieuw Elan kijkt om naar alle inwoners in de stad én in de dorpen


Nieuw Elan vindt dat ‘de buurt’ - of dit nu om een wijk, een dorp of het buitengebied gaat - heel belangrijk is voor de bewoners. Daarom is Nieuw Elan voorstander van voorzieningen in de buurt, woningen in de stad én in de dorpen, en vooral van zeggenschap van inwoners over hun eigen woonomgeving.

Nieuw Elan zet zwaar in op wat goed is voor alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn. Het maakt daarbij niet uit waar iemand woont, in de stad of in een van de dorpen of in het buitengebied. Daarom wordt ook altijd aandacht besteed aan hoe ‘het’ in de dorpen gaat bij alle belangrijke standpunten in het gemeentebestuur, zowel door de wethouders als door de raadsleden van Nieuw Elan, zelfs als dat niet specifiek zo wordt benoemd.

Leefbaarheid

Nieuw Elan wil vooral de leefbaarheid in álle dorpen en wijken versterken. Op een aantal plekken in het partijprogramma worden daar voorbeelden van genoemd. Daarvoor is overigens wel een forse investering en inspanning nodig.

Voorbeelden zijn:

 • behoud en versterken van voorzieningen in wijken en dorpen;
 • medezeggenschap van wijken en dorpen verder vormgeven en meer directe democratie mogelijk maken;
 • het verenigingsleven in de dorpen en in de wijken stimuleren;
 • zorgen voor betaalbare wijkhuizen, buurthuizen, dorpshuizen en andere locaties zoals sportkantines, inclusief een gevarieerd aanbod samengesteld door een programmaraad;
 • een jaarlijks terugkerende subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten.

Winkels

"Natuurlijk zijn er zaken die vooral voor de dorpen, en het buitengebied, belangrijk zijn. Zo is het wenselijk om vrachtverkeer te weren uit alle dorpen en tegelijkertijd de doorstroming op de provinciale wegen te verbeteren", vindt Nieuw Elan.

"Ook is het een uitdaging om in alle dorpen de voorzieningen, zoals winkels en de openlucht zwembaden in Koudekerk en Hazerswoude-Dorp, in stand te houden. Vooral moet met alle partijen, bewoners, vastgoed eigenaren en winkeliers, worden gesproken over hoe zij dat zien."

Dorpsraden

Speciaal in de dorpen is een goed bewonersoverleg belangrijk. "Een dorp is geen stad, zelfs geen wijk in een stad. Daarom zijn dorpsraden en dorpsoverleggen een belangrijke schakel in het politieke proces. Voorop staat wel dat een dorpsraad ‘het mandaat’ van de gemeenschap krijgt en voeling heeft met het dorpsleven. Daarnaast moet een dorpsraad in staat zijn om op een goede wijze zowel voor- als tegenstanders van ontwikkelingen in de dorpen te vertegenwoordigen."

Elk dorp is anders

Uiteraard zijn er onderwerpen die in alle dorpen spelen, zoals woningbouw voor de eigen dorpsbewoners, maar elk dorp heeft ook specifieke uitdagingen. Nieuw Elan heeft daarom een aantal van deze punten op een rij gezet.

 • Zwammerdam: komst van een wijkgebouw, sporthal en zwembad;
 • Aarlanderveen: onderzoek naar een wijkgebouw;
 • Groenendijk: versterkte functie voor Pleyn 68;
 • Hazerswoude-Rijndijk: nieuwbouw combi basisschool en dorpshuis;
 • Koudekerk aan de Rijn: steun voor initiatief Oog van Koudekerk;
 • Hazerswoude-Dorp: steun voor verbetering kruising provinciale weg;
 • Benthuizen: functie De Tas versterken;
 • Alphen-Stad: aandacht voor renovatie en versterking wijkwinkelcentra.

Groene Hart

"Voor het buitengebied geldt dat er aandacht moet zijn voor de agrarische en tuinbouwsector en voor Greenport Boskoop. Ook zijn toerisme en recreatie juist in de buitengebieden heel belangrijk. Sterke punten van de gemeente Alphen aan den Rijn zijn de pittoreske dorpen, het vele water, het veenweidegebied, het Bentwoud en de beschermde natuurgebieden tussen de stad en Boskoop-noord. Kortom: Alphen aan den Rijn is een Groene gemeente met LEF."Reacties

Locatie