arrow_back

Nieuw Elan wil nuances en maatwerk voor verkeersplan


Op zichzelf kan de fractie van Nieuw Elan zich vinden in het nieuwe verkeersplan met categorisering van wegen, maar er zijn wel een paar kritische noten en er wordt een aantal nuances aangebracht. Deze gaan onder meer over participatie, ontsluiting van bedrijven en maatwerk.

Voor het nieuwe Alphense verkeersplan worden alle wegen in de gemeente ingedeeld in een categorie: weg met verblijfsfunctie, weg met verkeersfunctie of weg met gemengde functie. Deze laatste categorie is nieuw, evenals de wens om binnen de bebouwde kom vrijwel alle wegen naar 30 km/u te brengen. Er zijn criteria opgesteld om de wegen aan een categorie toe te wijzen. Zodra er concrete plannen zijn om een weg te reconstrueren, worden de omwonenden hierbij betrokken.

Het nieuwe verkeersplan met wegcategorisering is hier te lezen.

Constructief meedenken

Woordvoerder Clemens Boere wil in ieder geval betere participatie: “Bij het opstellen van dit categoriseringsplan zijn door de gemeente verschillende partijen betrokken, maar zowel de Fietsersbond als Greenport Boskoop ervaren het proces niet als optimaal verlopen.” Nieuw Elan vraagt dan ook om alle betrokken partijen ruimschoots in de gelegenheid te stellen om constructief mee te denken.

Bereikbaarheid bedrijven

Ook wordt gewezen op de noodzaak van een goede ontsluiting van bedrijven. “De nieuwe wegcategorie gebiedsontsluitingsweg 30 km/u wordt geïntroduceerd als variant voor wegen die een gecombineerde verblijfs- en verkeersfunctie hebben en waar nu in veel gevallen 50 km/u gereden mag worden. Aan de randen van de bebouwde kom zijn er ook wegen waaraan bedrijven gevestigd zijn. Nieuw Elan vindt het belangrijk dat deze bedrijven veilig en snel bereikbaar blijven.”

Handhaving

Ook moet worden gelet op het gedrag van de weggebruiker. Dat is soms de oorzaak van onveilige verkeerssituaties. Handhaving kan helpen om weggebruikers het juiste gedrag te laten vertonen.

Grijze wegen

Nieuw Elan hecht grote waarde aan veiligheid op de weg. Het nieuwe verkeersplan moet de veiligheid vergroten door de wegen eenduidiger te categoriseren, om zo het aantal grijze wegen te verminderen.

Met de diversiteit aan wegen in de gemeente Alphen aan den Rijn is Nieuw Elan voorstander van maatwerk per gebied. Zo zijn er plekken waar gestreefd wordt naar 50 km/u, maar waar 30 km/u beter zou zijn en andersom. Een voorbeeld is de Zijde in Boskoop.

Op de foto de locatie Zijde in Boskoop waar Nieuw Elan liever 30 dan 50 km/u ziet.Reacties