arrow_back

STAND VAN ZAKEN HERIJKING DORPS- EN BUURTHUIZEN


In de gemeenteraad van 10 december heeft onze woordvoerder op dit onderwerp Peter Versteeg al zijn zorgen uitgesproken over de brei aan cijfertjes en activiteiten om te komen tot het juiste tarief voor gebruikers van de dorps- en buurthuizen. Daarnaast heeft Versteeg aan de wethouder gevraagd om een notitie op te stellen waarin de huidige stand van zaken en in het bijzonder de uitvoering van fase 4 gaat plaatsvinden. Afgelopen donderdag 11 maart werd dit onderwerp in de raadscommissie sociaal maatschappelijk domein besproken. Versteeg hierover: “wij zijn op onze wenken bediend. Er ligt een actuele stand van zaken voor, aangaande de invoering en ingebruikname, van dorps- en buurthuizen. Onze complimenten en dank daarvoor aan de behandelend ambtenaar en de wethouder. Uiteraard zonder anderen te kort te willen doen,”.

Versteeg vervolgt: “Belangrijk bij de invoering en ingebruikname is het effect van het tariefstelsel op de kosten voor de gebruikers en de nieuwe werkwijze van beheerders c.q. exploitanten. In beide is keurig voorzien. Het effect van het tarievenstelsel is minimaal en daar waar dit aan de orde is wordt voorzien in een overgangsregeling. Het stroomschema en de handleiding zijn aangepast en leveren geen aandachtspunten meer op. Het systeem voor het bijhouden van de activiteiten wordt aan gewerkt en instructie volgt spoedig. Daarbij leggen dorps- en buurthuizen jaarlijks verantwoording af over de besteding van de aan hen toegewezen subsidie. Daar waar nodig volgt bijsturing. De onderlinge verschillen per locatie zijn in beeld en hier wordt aandacht aan besteed daar waar nodig. Een aantal verbouwingen staat op stapel waarbij aandacht is voor duurzaamheid van de gebouwen”.

Exploitatie en beheer vereist nog de nodige aandacht vervolgt Versteeg. Sommige dorps- en buurthuizen worden beheerd door professionals andere door vrijwilligers. Een aantal worden gekoppeld aan Participe en Inclusio (wijkcentrum Kerk en Zanen, Zeeheldenbuurt, de Meester, de Plataan, Briljantstraat). Versteeg doet hierbij een oproep aan de wethouder: “Laat deze niet tussen wal en schip vallen omdat zij minder zichtbaar zijn. De wethouder doet deze toezegging tijdens zijn beantwoording van de vragen.

In de gemeenteraad van 10 oktober heeft Versteeg eveneens aan de wethouder gevraagd om te onderzoeken of het mogelijk is om nieuwbouw van de basisschool naar voren gehaald kan worden. Hierbij ook te onderzoeken of een brede combinatie van onderwijs, sport en dorpshuisfunctie (incl. huisvesting maatschappelijke organisaties) mogelijk is. Ook hierin wordt voorzien. De omschrijving van de zoekopdracht maakt onderdeel uit van deze actuele stand van zaken. Aangaande het herhuisvesten en afbouwen van dorps- en buurthuizen, die worden afgestoten, wordt voorzien. “Al met al een solide actuele stand van zaken” aldus Versteeg. Wij blijven de ontwikkelingen op de voet volgen.Reacties

Locatie