arrow_back

TUNNEL VOOR HAZERSWOUDE DORP EN AQUADUCT VOOR BOSKOOP OPNIEUW OP DE TEKENTAFEL


De komende maanden worden stappen gezet in diverse projecten die van invloed zijn op de doorstroming van het verkeer in Hazerswoude Dorp en Boskoop. Maar voor het zo ver is debatteerde de raadscommissie ruimte en economisch domein op 17 december over de maatregelen voor Hazerswoude Dorp en Boskoop. 

Het gaat dan om maatregelen die de effecten moeten opvangen als gevolg van autonome groei van het verkeer op de N209 (circa 40%) en groei (5%-10%) als gevolg van  de Verlengde Bentwoudlaan (N207 Zuid). Ook als de plannen Beter Bereikbaar Gouwe en de studie N206-N209 rond Zoetermeer uitgevoerd gaan worden zal dat effect hebben op de verkeerssituatie in Hazerswoude Dorp. 

Alvorens wij u deelgenoot maken van onze standpunten neemt raadslid Peter Versteeg ons mee terug voor een korte terugblik. “Op 3 december was de inspraakronde voor onze inwoners. Maar liefst 38 reacties waren er en er komen er dagelijks bij. Inwoners die geen weg willen door natuurgebied. Laten we maar meteen helder zijn dat wil de fractie van Nieuw Elan ook niet. Inwoners die geen rondrazend verkeer willen over een westelijke randweg. Ook dat wil de fractie van Nieuw Elan niet.”

“Wel is er een brede roep voor een tunnel in Hazerswoude Dorp. Een duidelijk signaal vanuit de inwoners, dat dit idee weer op de agenda moet. Daarnaast constateren we dat er te weinig aandacht uitgaat naar de problemen rondom Boskoop. De optie van een 2e oeververbinding met een aquaduct,  moet goed worden onderzocht. We kunnen dit dossier niet voor ons uit blijven schuiven en de volgende generatie belasten met deze erfenis. We moeten daadkracht tonen. Niet kiezen is geen optie”, aldus Peter Versteeg.

De keuzes van onze fractie kort samengevat het uitvoeren van de Bodengravenboog, het uitvoeren van de fietspaden, het uitvoeren van de een onderzoek naar een tweede oeververbinding doormiddel van een aquaduct, een onderzoek naar een tunnel. Het afwaarderen voor doorgaand verkeer van de N209. Onderzoeken van een noordelijke ontsluiting van de N206/N209 Zoetermeer naar Leiden.

Deze keuze spitst zich toe op de lokale -korte termijn- maatregelen in Hazerswoude Dorp omdat deze prioriteit heeft vanwege de besluitvorming in de raad van 18 februari 2021. 

Wat betekent dit voor Hazerswoude Dorp?:

• Geen westelijke (Westeinde) of oostelijke (door Zaans Rietveld of natuurcamping)  randweg;
• Geen midden rotonde;
• Het afwaarderen van de N209 om het verkeer te verminderen c.q. te ontmoedigen;
• Het behouden van zoveel mogelijk afslagmogelijkheden op de kruising;
• Indien noodzakelijk aanvullende maatregelen in de straten;
• Het aanleggen van een weg om Weidelanden voor een betere ontsluiting van Hazerswoude Dorp west;
• Het aanleggen van een noord-oost ontsluiting tot het scholeneiland;
• Het monitoren van de effecten van bovengenoemde maatregelen;
• Het onderzoeken van een tunnel. Deze tunnel wordt pas actueel als bovengenoemde maatregelen niet werken;
• Het onderzoeken van het traject N206/209 noordelijke ontsluiting Zoetermeer naar Leiden. Het vele verkeer lijkt hier vandaan te komen.

Wat betekent dit voor Boskoop?

• onderzoek van een tweede oeververbinding. Tot die tijd is een noordelijke aansluiting direct op de N11 een goed alternatief.  

Peter Versteeg sluit af: “de fractie van Nieuw Elan heeft al eerder aangegeven dat er sprake is van een  complex en omvangrijk dossier, maar er is ook een onderlinge relatie en afhankelijkheid tussen de korte en middellange termijn maatregelen. We kunnen ze dus niet los van elkaar zien. Onze inbreng in de raadscommissie van 17 december wordt als waardevol beschouwt door wethouder Kees van Velzen”.Reacties

Locatie