arrow_back

VOOR LOKALE DAADKRACHT N209


Nieuw Elan-motie unaniem aangenomen: “raadsklankbordgroep verkeer wordt  raadswerkgroep.”

Woensdagavond 20 mei jl. besprak de raadscommissie Ruimtelijk en Economisch Domein het grote en complexe dossier N207 Zuid en in het bijzonder de verkeersproblematiek in Hazerswoude Dorp. Het kruispunt N209/Dorpsstraat deelt daar het dorp letterlijk in tweeën en zorgt voor veel verkeersoverlast. Dit moet worden verbeterd. De ontsluiting van de westkant en oostkant van het dorp moet worden verbeterd en het zwaar- en landbouw verkeer moet worden geweerd uit de Dorpsstraat. Kortom: veiliger, leefbaarder en minder verkeer.

 

Door de jaren heen zijn de emoties hierover in Hazerswoude Dorp meerdere keren flink opgelopen. Verschillende voorstellen konden bij de inmiddels verschillende belangengroepen vaak niet meer op draagvlak rekenen. In opdracht van de Provincie en de gemeente Alphen aan den Rijn heeft recent een extern bureau de verschillende maatregelen nogmaals onderzocht en hierover een rapport gepresenteerd.

 

Parallel aan in Hazerswoude Dorp loopt het verbeterprogramma van de Provincie onder de naam Beter Bereikbare Gouwe. Tijdens de laatste bijeenkomst van de verkeersklankbordgroep heeft wethouder Kees van Velzen de actualiteit toegelicht. Praktisch betekent dit dat we in de tijd zijn achterhaald (Corona en ontbrekende informatie). Het voorstel is nu om de beide processen aan elkaar te koppelen. Hierdoor krijgen de oplossingen voor beide processen een onderlinge relatie. Op 10 juli aanstaande komt er duidelijkheid over het maatregelenpakket en bijbehorende financiën voor het project Beter Bereikbare Gouwe.

 

Na de zomer 2020 wordt dat maatregelenpakket besproken en zal de gemeente de relatie met de maatregelen in Hazerswoude Dorp leggen. Het definitieve voorstel Beter Bereikbare Gouwe zal dan in mei 2021 tot besluitvorming in de gemeenteraad leiden.

 

Het maatregelenpakket Hazerswoude Dorp kent een eigen besluitvormingstraject. Het

college buigt zich nu over de vormgeving van dit proces. Samen met de raadsklankborgroep verkeer en respectievelijke dorpsoverleggen worden de verkeersmaatregelen en het participatietraject voor Hazerswoude Dorp en Boskoop uitgewerkt.

 

De raadsklankbordgroep verkeer is de sparringpartner voor verantwoordelijk wethouder Kees van Velzen. Peter Versteeg woordvoerder namens Nieuw Elan: “als raadsklankbordgroep verkeer hebben wij meerdere malen om informatie verzocht, maar  deze helaas soms mondjesmaat ontvangen. Daarnaast gaat het over de vraag hoe komen wij tot goede participatie en besluitvorming? De tijd van klankborden is nu voorbij, de handen moeten uit de mouwen. Aan het werk dus. Er is nog voldoende tijd om de verschillende varianten voor Hazerswoude Dorp nog eens goed en vooral met elkaar, te bekijken.”

 

Nieuw Elan heeft een motie ingediend om de verkeersklankbordgroep te transformeren tot raadswerkgroep en dan samen met wethouder Kees van Velzen een goede voorbereiding te treffen voor het debat in de commissie en besluitvorming in de raad. De raadswerkgroep zorgt dan voor aanvullende informatie, toetst varianten en zorgt voor een goede en afgewogen voorbereiding voor commissie en raad. De motie is unaniem aangenomen.

De opdracht van de raadswerkgroep is voor het college van heldere kaders te voorzien en een gedragen besluitvorming te stimuleren. Belangrijk is dat daarbij specifiek aandacht is voor participatie en betrokkenheid van inwoners, dorpsoverleggen en andere belanghebbenden.

Versteeg hierover: “De raadswerkgroep kan informatie en andere inzichten aandragen waarmee de maatregelen beter en completer worden. Laagdrempelige kennisuitwisseling tussen inwoners, belangenorganisaties, raad, college, ambtelijke organisatie en externe deskundigen vergroten de kennis van de commissie en raad, waardoor beter adviezen en begrijpelijke besluiten kunnen worden genomen. Daarbij moet de raadswerkgroep werken aan de balans tussen begrippen als volledigheid en begrijpelijk voor iedereen. Door participatie zullen de verschillende varianten waarschijnlijk beter worden, waardoor dan alsnog meer draagvlak kan ontstaan” aldus Versteeg.

 Reacties

Locatie