Welzijn, zorg en sociaal beleid


6. Ziekenhuis.jpg

 

 • Iedereen doet mee
 • Gehandicaptenbeleid
 • Vitale samenleving
 • Right2Challenge
 • Vitaal ouder worden
 • Een nieuwe serviceflat
 • Actief eenzaamheid tegengaan
 • Iedereen moet mee kunnen doen!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Iedereen doet mee

Welzijn, zorg en sociaal beleid

Nieuw Elan heeft als uitgangspunt dat iedereen voor zichzelf moet kunnen zorgen en daar ook een eigen verantwoordelijkheid voor draagt. Aan de andere kant weten we dat niet iedereen voor zichzelf kan zorgen en we dan hebben de plicht om de juiste hulp te bieden.

Onze inwoners moeten worden aangemoedigd om zo lang mogelijk zelfstandig te participeren. Daardoor kan de gemeente de hulp blijven bieden aan degene die dat niet of niet zelfstandig meer kunnen, met respect voor de integriteit van het individu. Degenen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien door middel van werk, moet een redelijke levensstandaard worden gegarandeerd.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) staat zelfredzaamheid voorop. Voor wie dit nodig heeft, moet er een vangnet zijn. Hulp en initiatieven vanuit de woonomgeving worden ondersteund om samenredzaamheid te bevorderen.

De gemeente moet bij zorg- en welzijnsprojecten zelf de regie voeren over de uitvoering van het beleid. De gemeente blijft verantwoordelijk als projecten worden uitbesteed. De gemeente moet toezicht houden op het zo efficiënt mogelijk bereiken van de doelstellingen.

Nieuw Elan wil:

 • ervoor zorgen dat iedereen maximaal gebruik kan maken van zijn of haar capaciteiten;
 • dat iedereen de kans heeft op een opleiding en een baan;
 • dat niemand bij voorbaat in de steek wordt gelaten of geparkeerd aan de rand van de samenleving.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alphen Vitaal

Gehandicaptenbeleid

Nieuw Elan wil gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, handicap, religie, enz. We willen een diverse samenleving waar ruimte is om te zijn wie je bent en een samenleving waar je je vaardigheden en competenties kunt ontwikkelen. Daarom mogen ook mensen met een beperking van welke aard dan ook niet worden gediscrimineerd. Indirecte en directe discriminatie van mensen met een handicap is en blijft verwerpelijk.

Nieuw Elan wil:

 • dat meer mensen met een handicap zich bij de gemeenschap kunnen aansluiten, ook bij onderwijs en werk;
 • dat de wens voor een betere levenssituatie van kwetsbaren en mensen met een handicap niet alleen een boodschap is voor het sociaal beleid van de gemeente, maar ook voor het onderwijs-, werkgelegenheids- en gezondheidsbeleid.

Vitale samenleving

Nieuw Elan wil een samenhangend beleid op het gebied van vitaliteit.

Voor een vitale samenleving is ook een complete aanpak nodig. Daarbij zijn verschillende onderdelen en factoren belangrijk, zoals preventie, welzijn, gezondheidszorg, ruimtelijke ordening, sport en bewegen.

Een samenhangende en complete aanpak bestaat uit een mix van:

 • activiteiten in de wijk, op het werk, op school, in de zorg en bij sportclubs;
 • specifieke aandacht voor jeugd en jongeren;
 • samenwerking met professionals en vrijwilligers;
 • aandacht voor verschillende doelgroepen en hoe deze te bereiken.

De omgeving van inwoners kan helpen om vitaler te leven. Een gezonde, veilige en stimulerende omgeving helpt bij een gezonde leefstijl en daarmee bij welbevinden. Nieuw Elan ziet hierbij ook een rol voor de nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 wordt ingevoerd.

Door al deze beleidsterreinen in relatie tot elkaar te bekijken, kan een goed en duurzaam toekomstplan voor elke wijk én de hele gemeente worden gemaakt en uitgevoerd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maatwerk bij schuldenproblematiek

Right to challenge

Nieuw Elan is voorstander van het Right to Challenge. Door dit ‘recht om uit te dagen’ kunnen georganiseerde inwoners zelf met een beter, slimmer, goedkoper of ander plan komen om een taak van de gemeente over te nemen.

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn ook op het terrein van sociaal beleid onontbeerlijk. Het is daarom van belang dat de gemeente en de uitvoeringorganisaties met vrijwilligers in gesprek gaan over de ondersteuning die de vrijwilligers wensen en dat deze ook structureel geboden wordt.

Sociale zaken

Hulp en bijstand voor minder weerbare inwoners moet ruimhartig worden ingezet. Hulp van professionals, ervaringsdeskundigen of ervaren vrijwilligers kan bestaan uit advies, begeleiding of financiële steun.

Maatwerk bij schulden

Snelle maatwerk ondersteuning bij dreigende schulden is gewenst. Misbruik moet echter worden aangepakt. De gemeente mag geen medeveroorzaker zijn van stapelende schuldenproblematiek door oplopende rente, incasseringskosten en loonbeslagen. De gemeente moet juist een uitweg bieden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Participeren als uitgangspunt

Sociale participatie

Nieuw Elan vindt dat inwoners die geen reguliere baan hebben, zich moeten inzetten voor de maatschappij. Dat is goed voor de sociale participatie en is in de participatiewet ook zo geregeld. Dit kan bij tal van organisaties. Waar mogelijk moet deze inzet gericht zijn op het vinden van een passende betaalde baan. Als dit niet mogelijk is, dan is sociale participatie het uitgangspunt.

Minder bureaucratie

Nieuw Elan vindt dat inwoners een eigen verantwoordelijkheid hebben, ook als het even of langdurig minder gaat. Nieuw Elan vindt dat de gemeente er moet zijn als dat nodig is, zonder bemoeizuchtig te zijn en met minder bureaucratie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vitaal ouder worden

Senioren zijn langer vitaal en levenslustig en nemen daardoor veel langer gewoon deel aan het maatschappelijk leven. Senioren moeten zo lang mogelijk met de grootst mogelijke zelfbeschikking het leven kunnen leiden dat ze willen. De gemeente moet met de zorgpartners er voor zorgen dat de ondersteuning aansluit op de behoeften van de individuele ouderen en hun persoonlijke wens serieus wordt genomen.

De omvang van de groep senioren neemt de komende decennia verder toe. Nieuw Elan vindt het essentieel dat er een ruim aanbod is aan activiteiten waardoor ouderen vitaal midden in het leven kunnen blijven staan. Deze activiteiten moeten voor oudere inwoners juist na hun pensionering vooral ook betaalbaar blijven.

Nieuw Elan wil vooral de volgende activiteiten stimuleren:

 • sportvoorzieningen waar nodig aanpassen;
 • aanbod van sport juist overdag, betaalbaar en toegankelijk;
 • sociale activiteiten.

Nieuw Elan is voorstander van een specifiek seniorenbeleid gericht op:

 • het realiseren van een nieuwe serviceflat met passend zorg- en activiteitenaanbod;
 • integrale aandacht voor betaalbaarheid van wonen en zorg;
 • een veilige gemeente;

aandacht voor zingeving.

Eenzaamheid bestrijden

Helaas lopen vooral ouderen het risico om eenzaam te worden. Daar moeten we iets aan doen. Er kunnen veel negatieve gevolgen zijn voor de kwaliteit van leven en gezondheid als je eenzaam bent op je oude dag. Daarom is het bestrijden van eenzaamheid een belangrijk onderdeel van ons ouderenbeleid.

 • Nieuw Elan wil met de samenwerkende ouderenorganisaties OSO tot meer maatregelen komen om eenzaamheid tegen te gaan.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samenleven is samenwerken

Nieuw Elan is voorstander van een inclusieve samenleving. Alle inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn moeten ten alle tijden kunnen meedoen.

Inwoners die moeite hebben met het zelfstandig regie voeren, kunnen via de Wmo (tijdelijke)ondersteuning krijgen. Hierbij is lokale ondersteuning en maatwerk het uitgangspunt. De ondersteuning is dichtbij, op maat en in de eigen leefomgeving. Voor de groep inwoners die niet meer zelfstandig thuis kunnen wonen, en waarbij ondersteuning in de eigen omgeving tekortschiet, is soms opvang nodig. Dit is waar mogelijk een tijdelijke situatie, waarbij er gestuurd wordt op herstel en uitstroom.

Het doel is om inwoners zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het maatschappelijk leven, naar eigen kunnen en vermogen. Het deelnemen naar vermogen in de samenleving is ook afhankelijk van de mogelijkheden van de omgeving. Aandachtspunten zijn dan ook acceptatie van de omgeving en het voorkomen van uitsluiting en vereenzaming.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Innovatie van ondersteuning

LHBTIQ+
Zolang 'homo' nog een scheldwoord is en zo lang er geweld en discriminatie is tegen de LHBTIQ+ gemeenschap is zichtbare steun als regenbooggemeente noodzakelijk.

Nieuw Elan wil:

 • het draagvlak vergroten van een inclusieve samenleving;
 • de organisatie van een Roze Zaterdag stimuleren en zo mensen aan het denken zetten en helpen met het bouwen van een échte inclusieve samenleving;
 • “Nieuwkomers” moeten de Nederlandse taal beheersen, de samenleving, cultuur en geschiedenis kennen, zodat ze kunnen bijdragen aan de samenleving en zelfvoorzienend te zijn. Daarbij is hulp van de gemeente, onderwijs, bedrijven, organisaties en bijvoorbeeld sport- en cultuuraanbieders essentieel;
 • innovatie van de huidige ondersteuning en opvang. Een mantelzorgwoning is hier een voorbeeld van;
 • als gemeente ontwikkelingen op het gebied van preventie en lokale kennis van (complexe)GGZ problematiek volgen en sneller durven toepassen;
 • versterkte samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.