Wijken en kernen


5. Wijken en kernen.jpg

 

 • Toekomstbestendige boom- en sierteelt
 • Behoud van kennis

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Direct met elkaar in contact

Wijken en kernen

Nieuw Elan wil direct in contact staan met alle inwoners van de gemeente. Alle kernen zijn daarbij belangrijk. Daarom organiseert Nieuw Elan regelmatig bijeenkomsten op locatie. Onze raadsleden betrekken in alle kernen actief hun netwerk bij actuele onderwerpen.

Nieuw Elan wil:

 • dat het verenigingsleven in de kernen en wijken intact blijft en wordt gestimuleerd;
 • zoveel mogelijk voorzieningen in de wijken en kernen behouden en daar ook in investeren;
 • daarbij een centrale rol voor de multifunctionele accommodaties, buurthuizen en andere bestaande locaties zoals sportkantines;
 • dat deze multifunctionele wijkaccommodaties, buurthuizen en andere bestaande locaties betaalbaar blijven voor de gebruikers en voorzien in een gevarieerd programma (programmaraad);
 • een jaarlijks terugkerende subsidie voor sociaal maatschappelijke activiteiten;
 • bewonersoverleg in wijken en kernen beter ondersteunen. Dorpsraden en overleggen zijn de schakels tussen gemeente en inwoners. Dorpsraden dienen wel de gemeenschap te representeren. De mening van alle voor- en tegenstanders doet er toe wat Nieuw Elan betreft (zie ook Anders denken én doen);
 • alle kernen de winkelcentra/-gebieden toekomstbestendig maken in samenwerking met bewoners, vastgoed eigenaren en winkeliers.

* Nieuw Elan wil de leefbaarheid in alle kernen versterken. Op meerdere plekken in ons partijprogramma worden daar voorbeelden van genoemd. Daarvoor is forse investering en inspanning noodzakelijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Functies versterken

Nieuw Elan wil onder andere voor:

Zwammerdam:

 • woningbouwinitiatieven zoals die van de Belangenvereniging Zwammerdam ondersteunen;
 • een extra impuls geven met extra woningbouw, ook door Publiek Private Samenwerking;
 • realisatie MFA;
 • In samenwerking met Ipse de Bruggen de realisatie van een zwembad en sportzaal mogelijk maken.

Aarlanderveen:

 • woningbouw om ook de “eigen jongeren” in het dorp te kunnen laten wonen;
 • Onderzoek naar de realisatie van een multifunctionele accomodatie met sport- en cultuurvoorziening bij de huidige sportlocatie van SV Aarlanderveen. 

Groenendijk:

 • Woningbouw mede door Publiek Private Samenwerking;
 • Versterkte functie voor Pleyn 68.

Hazerswoude Rijndijk:

 • Transformatie van het Anker met kleinschalige woningbouw;
 • Nieuwbouw bassischool met multifunctioneel karakter.

Koudekerk:

 • woningbouw op diverse locaties mede door Publiek Private Samenwerking en steun voor het initiatief in “het oog van Koudekerk”;
 • steun voor het openlucht zwembad.

Hazerswoude-Dorp

 • zo spoedig mogelijke start voor aanpassingen aan het kruispunt;
 • woningbouw, waaronder veld 3 van de voetbalvereniging transformeren ten behoeve van woningbouw;
 • steun voor het openlucht zwembad.

Benthuizen:

 • woningbouwplannen realiseren;
 • De sociaal maatschappelijke functie van het dorpshuis de Tas versterken.

Boskoop:

 • het centrum van Boskoop vernieuwen en versterken in samenspraak met inwoners, vastgoedeigenaren en winkeliers;
 • initiatieven van bewoners voor een “nieuwe” functie als theehuis voor Villa van Teylingen ondersteunen;
 • Woningbouwplannen realiseren.

Alphen Stad:

 • woningbouwplannen realiseren;
 • renovatie en vernieuwing van winkelcentra;
 • versterking van de recreatiefunctie in de Randstad en het Groene Hart;
 • vergroening van het centrum;
 • een “mobiele” 400 meter schaatsbaan;
 • een sport- en evenementenhal ter vervanging van de Arena en Rijnstreekhal.
 • vernieuwing/verbetering van de Molukse Kerk aan de Dennenlaan;
 • behoud en vernieuwing van de huizen in de Molukse wijk.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toekomstbestendige boom- en sierteeltsector

Greenport Boskoop

Nieuw Elan vindt de samenwerking met Greenport Boskoop essentieel voor een gezonde en toekomstbestendige boom- en sierteeltsector in de regio Boskoop. Alleen zo formuleer je de juiste prioriteiten en gedragen oplossingen op het gebied van ruimtelijke ordening en economie. Belangrijke onderwerpen daarbij zijn de infrastructuur en bereikbaarheid van de regio en modernisering van het teeltareaal.

Om de handelsfunctie van de Greenport te versterken zijn maatregelen nodig op het gebied van:

 • infrastructuur: N207 zuid, westelijke rondweg en aansluiting N11 vanaf ITC;
 • uitbreidingsmogelijkheden zowel binnen als buiten de kern Boskoop;
 • duurzaam waterbeheer;
 • behoud van groen en historisch karakter;
 • kennis en innovatie door stimulering onderwijs op MBO en HBO-niveau.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heeft u meer vragen over dit standpunt?
Neem contact met ons op via het contactformulier!

Lees hier ons volledige partijprogramma.