Beleidsplan


Inhoudsopgave

 • 1. Inleiding.
 • 2. Identiteit.
 • 3. Doelstellingen.
 • 4. Organisatie.

  • 4.1 Algemeen.
  • 4.2 De leden.
  • 4.3 Het bestuur.
  • 4.4 Leden van het college van B&W.
  • 4.5 De fractie.
  • 4.6 Werkgroepen/projectgroepen.

   • 4.6.1 Activiteitenteam.
   • 4.6.2 Team Communicatie PR en Marketing.
   • 4.6.3 Permanent Campagneteam.
   • 4.6.4 Team Coaching en Training.
   • 4.6.5 Team ledenzorg.
   • 4.6.6 Denktank.
   • 4.6.7 Programmateam.
 • 5. Financiën.
 • 6. Communicatie.

  • 6.1 Algemeen.
  • 6.2 Onderlinge communicatie binnen de Nieuw Elan, bestuur fractie en wethouders.
  • 6.3 Functioneringsgesprekken / beoordelingsgesprekken.
  • 6.4 Communicatie met potentiële leden.
  • 6.5 De Algemene Ledenvergadering.
  • 6.6 Actief communiceren met de leden.
  • 6.7 Communicatie met inwoners van Alphen aan den Rijn.
  • 6.8 Het organiseren van themabijeenkomsten, politieke avonden.
  • 6.9 Free Publicity
  • 6.10 Actief deelnemen aan het verenigingsleven in de Gemeente Alphen a/d Rijn.
  • 6.11 Aanwezig zijn van Nieuw Elan (raads)leden bij openbare politieke bijeenkomsten.
  • 6.12 Afleggen van werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke
  • organisaties.
    

Inzicht, overzicht en uitzicht.

1. Inleiding

Nieuw Elan vormt haar mening over alle voor de gemeente relevante onderwerpen op basis van inhoudelijke kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en signalen vanuit de inwoners. Dit betekent dat Nieuw Elan vanuit haar politieke verantwoordelijkheid, alles zal doen dat goed is voor de Alphense burger.

Het bestuur van Nieuw Elan is trots u een beleidsplan te kunnen aanbieden waarin een blik op de organisatie maar ook op de toekomst wordt geboden. Met dit beleidsplan bieden we inzicht, overzicht en uitzicht, in wat ons bezighoudt en hoe wij een weg willen banen in het veranderlijke en ingewikkelde publieke en sociale domein. Als bestuur maken wij samen met leden, de fractie en wethouder deel uit van een vereniging en een partij die op weg zijn in een gezamenlijke zoektocht naar een begaanbare weg.

Complexiteit, snelheid en onvoorspelbaarheid lijken de steeds terugkerende termen voor de typering van de huidige politiek en bestuurlijke omgeving. Een historicus zal zeggen dat het allemaal wel meevalt en dat het van alle tijden is dat bestuurders het hoofd moeten bieden aan nieuwe omstandigheden en ontwikkelingen. Immers juist daarin is de toegevoegde waarde van het bestuur gelegen. Natuurlijk zijn er voortdurend veranderingen waarneembaar, maar er zijn ook constanten, patronen en wetmatigheden. Dat besef verschaft ons houvast in het herkennen, respecteren en hanteren van de complexiteit.

Een constant terugkerende vraag is of er nog voldoende vertrouwen in de politiek is en zeker in de lokale politiek. Maar ook hoe verhoudt zich dat in een veranderende omgeving? Wij hopen dat we met dit beleidsplan enig inzicht en overzicht in de organisatie en uitzicht kunnen geven op de komende jaren. Hierbij hanteren wij de volgende 5 B’s.

 • We willen dat meer Burgers en kiezers ons steeds meer herkennen.
 • We willen de Betrokkenheid van onze leden en sympathisanten bevorderen.
 • We willen meer Bekendheid geven over onze standpunten.
 • We willen onze Beleving overdragen op burgers.
 • We willen dat vanuit verschillende partners een Bijdrage (inhoudelijk, materieel en/of
 • financieel) geleverd wordt.

Het bestuur Nieuw Elan.

2. Identiteit.

De identiteit van Nieuw Elan geeft aan waar wij voor staan en wat onze waarden en normen zijn. Belangrijker nog: deze identiteit vormt de basis voor ons handelen. Het onderscheidt ons van andere lokale politieke partijen, zonder ons overigens tegen deze partijen af te zetten. Het feit dat mensen zich voor welke politieke partij dan ook inzetten geeft de grote maatschappelijke betrokkenheid van mensen aan, die wij als Nieuw Elan koesteren. Maatschappelijke betrokkenheid betekent dan ook verantwoordelijkheid nemen om samen te leven en samen te werken.

De identiteit van Nieuw Elan omschrijven wij als volgt:

 • Nieuw Elan onderschrijft de wettelijke en democratische grondbeginselen.
 • Nieuw Elan respecteert de gelijkwaardigheid van ieder mens. Zonder onderscheid naar geslacht, leeftijd, herkomst, geaardheid, positie of geloofsovertuiging.
 • Nieuw Elan vindt dat ieder mens zelf verantwoordelijk is voor het eigen handelen en daarop ook aanspreekbaar is.
 • Nieuw Elan streeft naar een duurzame samenleving.
 • Nieuw Elan verheft het marktmechanisme niet tot dogma maar zal dit selectief toepassen.
 • Nieuw Elan is toekomstgericht en neemt politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid.


3. Doelstellingen.

Naast een identiteit hebben wij als vereniging een aantal doelstellingen die wij met elkaar willen realiseren. Behoudens de statutaire doelstelling geven de door het bestuur in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen richting aan de activiteiten die wij de komende jaren ondernemen.

De doelstellingen van Nieuw Elan omschrijven wij als volgt:

 • Nieuw Elan staat met beide benen in de hedendaagse samenleving, herkenbaar en voor iedereen aanspreekbaar is.
 • Nieuw Elan brengt de politiek dichter bij mensen door actief mensen te benaderen en te betrekken.
 • Nieuw Elan blijft actief in het organiseren van verenigingsactiviteiten.
 • Nieuw Elan staat voor iedereen open die de identiteit, beleidsplan en verkiezingsprogramma willen uitdragen.
 • Nieuw Elan wil zichtbaar en resultaatgericht politiek voeren door actief, ondernemend en initiatiefrijk te zijn. Maar ook door bereid te zijn om compromissen te sluiten voor zover deze niet ingaan tegen onze identiteit en doelstellingen.
 • Nieuw Elan is consistent in besluitvorming.
 • Nieuw Elan streeft een menselijke maat en kwaliteit na in de politiek door kritisch te kijken naar de huidige tendens van schaalvergroting en efficiency verbetering.
 • Nieuw Elan heeft aandacht voor de leefbaarheid van de diverse woonkernen binnen de gemeente door te zorgen voor een adequaat voorzieningenniveau met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen.
 • De Algemene Leden Vergadering van Nieuw Elan stelt een Permanent Campagne Plan, de Statuten en Huishoudelijk Reglement, het Verkiezingsprogramma en de Kandidatenlijst vast.
 • Nieuw Elan is van mening dat de samenleving gebaat is om zaken samen met anderen aan te pakken en op te lossen. Hierdoor wordt draagdracht gecreëerd.

 


4. Organisatie.

4.1 Algemeen.

Nieuw Elan kent de volgende organen.

 • de leden
 • het bestuur
 • lid van het College van B & W
 • de fractie
 • project– en/of werkgroepen


4.2 De leden.

De leden vormen gezamenlijk Nieuw Elan. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging en partij vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Lid zijn betekent niet alleen dat men kiesrecht heeft binnen de Algemene Leden Vergadering. Voorwaarde is wel dat men de minimale contributie betaalt. Leden kunnen direct invloed uitoefenen bij de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma en bij de opstelling en vaststelling van de kandidatenlijst. Tevens kiezen de leden het bestuur. Tot slot kunnen leden invloed uitoefenen op het beleid en de standpunten van de Nieuw Elan fractie. Hier geldt echter wel dat de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat de fractie adviezen van de leden niet automatisch hoeft over te nemen, maar zal meewegen in haar politieke afweging en besluitvormingsproces.

De invloed van de leden is o.a. geregeld door stemrecht bij o.a. het vaststellen van verkiezingsprogramma en kandidatenlijst maar ook door:

 • het direct aanspreekbaar zijn voor de leden van zowel bestuur als fractie.
 • het houden van minimaal één jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
 • het organiseren van themabijeenkomsten.
 • het organiseren van politieke avonden en fractiebijeenkomsten.

4.3 Het bestuur.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van Nieuw Elan, de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de opstelling van een (advies-)kandidatenlijst. Jaarlijks stelt het bestuur een beleids- activiteitenplan op waarin staat welke activiteiten het bestuur dat jaar wil gaan ondernemen. Ook hier kunnen de leden invloed op uitoefenen. Naast de formele activiteiten zoals de organisatie van de Algemene Leden Vergadering dient het bestuur er ook voor zorg te dragen dat er diverse informele activiteiten worden georganiseerd. Deze informele activiteiten hebben een vrijblijvend karakter en dienen de onderlinge Nieuw Elan band te versterken. Los van de eigen politieke verantwoordelijkheid die de fractie heeft, houdt het bestuur een vinger aan de politieke pols. Dit geldt ten aanzien van het opgestelde verkiezingsprogramma als ten aanzien van de wijze waarop de fractie naar buiten treedt. Hiervoor onderhoudt het bestuur nauwe contacten met de fractie. Uitgangspunt voor het bestuur is dat het vooral ondersteunend naar de leden en de fractie is. De leden kiezen rechtstreeks het bestuur. Het is daarbij belangrijk dat de samenstelling van het bestuur voldoet aan de volgende eisen;

 • alle bestuursleden dienen op een specifiek gebied (des)kundig te zijn,
 • zo mogelijk een evenredige verdeling naar man/vrouw, jong/oud,
 • ieder bestuurslid dient herkenbaar en aanspreekbaar te zijn,
 • zo mogelijk spreiding over alle kernen binnen de gemeente. Een evenredige vertegenwoordiging per kern is niet noodzakelijk,
 • er dient een goede balans te bestaan tussen ervaring en vernieuwing.

Het bestuur telt maximaal 9 leden en kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De instelling van een dagelijks bestuur is nodig om snel en flexibel op actuele situaties te kunnen inspelen. Terugkoppeling van dagelijks bestuur naar het Algemene Leden Vergadering is een vereiste. Het bestuur voert de volgende taken uit:

 • beleid;
 • organisatie;
 • financiën;
 • secretariaat;
 • opleiding en vorming;
 • ledenzorg en werving,
 • bijzondere evenementen zoals themabijeenkomsten.

Het bestuur is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van bovenstaande taken. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de leden.

4.4 Leden van het college van B & W.

Sinds 2002 geldt de wet Dualisering Gemeentebestuur. Belangrijke verandering ten opzichte van de oude wetgeving is de scheiding van bevoegdheden en posities van raad en college. Hierdoor ontstaat een dualistisch stelsel.  Gemeenteraad en college vervullen ieder een eigen functie, wat de kwaliteit, doeltreffendheid en efficiënte van gemeente ten goede komt:

 • het college houdt zich bezig met besturen uitvoeren van vastgesteld beleid;
 • de raad stelt hiervoor kaders, controleert het bestuur en vertegenwoordigt de burgers.

De kern van de dualisering is de ontvlechting van de raad en het college. Dit gebeurt door een scheiding aan te brengen in de samenstelling, de functies en bevoegdheden van raad en college. Een wethouder is niet meer tegelijkertijd raadslid. De bestuursbevoegdheden worden bij het college geconcentreerd. De kaderstellende en controlerende taken van de raad worden versterkt en legt meer nadruk bij haar vertegenwoordigende functie.

Bij deelname in het College van B&W en bij elk bestuurlijk handelen wordt van Nieuw Elan
bestuurders verwacht, naast het collegeprogramma, het Nieuw Elan gedachtegoed zoals dat
is vastgelegd in het verkiezingsprogramma als uitgangspunt te hanteren in hun bestuurlijk
functioneren.


4.5 Fractie.

De fractie bestaat uit die leden van de Nieuw Elan kandidatenlijst die door de burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen, aangevuld met eventuele fractie volgleden en commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter. Het is de taak van de fractie zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het verkiezingsprogramma. Het gedachtegoed van het Nieuw Elan verkiezingsprogramma wordt vertaald in een fractieprogramma en worden ingebracht in een raadsprogramma. Daarbij heeft de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid. De (eventuele) wethouders treden hierbij op als adviseur van de fractie.

De fractie bestaat bij de gratie van de kiezers en de leden. De communicatie met hen is daarom van wezenlijk belang. Daarbij zijn vooral de argumentatie achter de standpunten en het te voeren beleid belangrijk. Wanneer de fractie hierbij afwijkt van het verkiezingsprogramma, vastgesteld beleid of eerder ingenomen standpunten, dan dient zij daarover verantwoording af te leggen.

De fractie bepaalt het gezicht van Nieuw Elan naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie ervoor zorgt dat zij steeds in de politieke schijnwerpers staat. Dit lukt alleen wanneer de fractie de zaken onderling goed heeft georganiseerd. Hiertoe stelt de fractie een fractiereglement op dat openbaar is.

Als richtlijn bij het opstellen van de kandidatenadvieslijst gelden bij alle verkiezingen in principe de profielen die het bestuur van Nieuw Elan heeft opgesteld. Voor het opstellen van de advieskandidatenlijst zal het bestuur een profielschets voorleggen aan de Algemene Leden Vergadering.

4.6 Project – en/of werkgroepen.

Het bestuur kan naar behoefte, al dan niet tijdelijk, werkgroepen en/of projectgroepen in het leven roepen. Op dit moment zijn de volgende teams actief / bekend:

 • Activiteiten team
 • Team PR en Marketing
 • Team Permanente Campagne
 • Team Coaching en training
 • Team Ledenzorg en werving
 • Denktank
 • Adviesteam Statuten Huishoudelijk Reglement (tijdelijk)
 • Programma team

4.6.1 Activiteiten team.

Het activiteitenteam is het organiserende orgaan van het bestuur & fractie. Maandelijks vergadert het activiteitenteam dat vertegenwoordigd is door ten minste één bestuurslid. Het activiteitenteam organiseert gevraagd en ongevraagd evenementen die in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het bestuur & fractie. Dit kunnen politieke thema-avonden, teambuildings activiteiten, werkbezoeken voor leden/fractie, evenementen of andere politiek gerealiseerde activiteiten zijn. Het activiteitenteam bestaat uit ten minste 3 vertegenwoordigers die onderling de functies van PR & Communicatie, Externe contacten, interne organisatie en financiën verdelen.

 • organiseren thema-avonden en werkbezoeken;
 • facilitair


4.6.2 Team Communicatie PR en Marketing.

Het team PR en Marketing heeft als doel gestructureerd zorg te dragen voor PR en Marketingactiviteiten van Nieuw Elan. Het team bestaat bij voorkeur uit een bestuurslid, een fractielid eventueel aangevuld met actieve leden. De belangrijkste taak van het team is: het verzorgen van publicaties in week- en dagbladen en op de website. Het streven is minimaal 1 maal per 2 weken iets te publiceren in week- en/of dagbladen. Om dit te kunnen bewerkstelligen en in te kunnen spelen op de actualiteit zal communicatie een vast agendapunt zijn op de fractievergadering. Een ander belangrijk communicatie-instrument zijn de Website, Twitter, Facebook en de Nieuwsbrief. Deze brief verschijnt minimaal 6 x per jaar voor leden en belangstellenden. Hiervoor is een onafhankelijke redactie uit eigen geledingen actief die ervoor zorg draagt dat de Nieuwsbrief regelmatig uitkomt en informeert over diverse aangelegenheden.
Belangrijke uitgangspunten voor de Website, Twitter en Facebook zijn:

 • ieder Nieuw Elan lid kan een bijdrage leveren aan deze informatieverstrekking. De redactie zal aangeleverde artikelen alleen wijzigen in overleg met de persoon die het artikel heeft geschreven. Wel behoudt de redactie zich het recht voor artikelen te weigeren;
 • wenselijk is dat in iedere Nieuwsbrief minimaal één artikel staat dat door de fractie is geschreven, één artikel van de eventuele Collegeleden en één artikel van het bestuur.

4.6.3 Permanent Campagneteam.

Tijdig voor te houden verkiezingen stelt het bestuur een campagneteam samen met de opdracht verkiezingscampagne activiteiten te organiseren. De samenstelling van dit teambestaat bij voorkeur uit bestuurs – en fractieleden en leden.

Een permanente campagne draait om een permanente zichtbaarheid en betrokkenheid van de partij. Aan een succesvolle permanente campagne ligt doorgaans een goed doordachte strategie en een uitgewerkt communicatieplan ten grondslag. Onder verantwoordelijkheid van het bestuur wordt dit voor de komende vier tot acht jaar vastgesteld. Daarvoor is afstemming tussen bestuur, fractie en wethouder een essentiële voorwaarde.

*Campagneleider en team.
De campagneleider is verantwoordelijk voor het samenstellen van een Permanent Campagneteam en is lid van het bestuur. De opdracht is, het ontwerpen van een plan voor de (permanente) campagne en voor de efficiënte uitvoering daarvan. Het permanente campagneteam onderhoudt nauwe contacten met alle geledingen binnen de partij. Maar ook met bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de pers. Het campagneteam beschikt bij voorkeur over de volgende eigenschappen en vaardigheden: een goed politiek instinct, de vaardigheid om de visie van Nieuw Elan effectief te communiceren, het inzicht om een planning voor een (permanente) campagne voor de langere termijn op te stellen en creativiteit.

4.6.4 Team Coaching en Training.

Het is belangrijk om als vereniging leden te hebben die actief meedenken en meewerken. Om goed te kunnen functioneren is het belangrijk dat deze leden niet alleen een actieve bijdrage willen, maar ook kunnen leveren. Om deze reden is het belangrijk een actief training en coaching beleid te voeren. Leden kunnen hiertoe zelf specifieke opleidingswensen bij het bestuur kenbaar maken. Bij voldoende vraag kan het bestuur hier dan op inspelen. Met
betrekking tot het verbeteren van kennis e.d. zullen al naar gelang de behoefte trainingen worden georganiseerd.

4.6.5 Team Ledenzorg en werving.

Nieuw Elan bestaat bij de gratie van de leden. Het is daarom belangrijk hier bijzondere aandacht voor te hebben. Naast een actief communicatie- en opleidingsbeleid willen wij daarom aandacht besteden aan de werving van nieuwe leden. Uitgangspunt is overigens wel dat wij primair streven naar een afdeling waarin de bestaande leden zich kunnen herkennen en wel bij voelen.

*Werving van nieuwe leden.
De werving van nieuwe leden krijgt continu de aandacht. Binnen het bestuur is een bestuurslid specifiek belast met de werving van nieuwe leden. Jaarlijks geeft het bestuur in het activiteitenplan aan wat zij dat jaar aan ledenwerving wil doen. Belangrijk uitgangspunt voor ledenwerving is de persoonlijke benadering van potentiële leden.

4.6.6 Denktank.

De opdracht van de denktank is een nadere onderbouwing aan te dragen voor de politieke koers van Nieuw Elan voor de langere termijn. Hiertoe zal de denktank advies en/of discussiestukken over bepaalde thema’s opstellen en aanbieden aan het bestuur, waarover vervolgens in een Algemene Leden Vergadering, in het bestuur en/of de fractie verder gepraat kan worden. De denktank kan per onderwerp bestaan uit wisselende samenstelling. Onder meer kunnen de volgende opdrachten worden meegegeven:

 • het ontwikkelen van een lange termijnvisie over bepaalde politieke terreinen en/of onderwerpen voor de partij;
 • het bepalen van de koers met betrekking tot de lokale, provinciale en landelijke politiek;
 • het vormen van een richtsnoer voor fractieleden bij belangrijke actuele vraagstukken;
 • een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het verkiezingsprogramma;
 • het bieden van een basisstuk over voor Nieuw Elan relevante onderwerpen ten behoeve van communicatie et de leden en/of inwoners van Alphen aan den Rijn;

4.6.7 Programmateam.

Ruimschoots voor de gemeenteraadsverkiezingen stelt het bestuur een programmacommissie samen met de opdracht een concept verkiezingsprogramma op te stellen. De samenstelling van de commissie bestaat bij voorkeur uit bestuur, fractieleden en leden die een bepaalde deskundigheid hebben.

5. FINANCIËN.

Voor het goed functioneren van de vereniging is ook een gezonde financiële huishouding noodzakelijk. Dat betekent dat het jaarlijkse activiteitenplan ook steeds een sluitende begroting dient te hebben. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan en de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de verkiezingscampagne.

*Financiën ten bate van het jaarlijkse activiteitenplan.
Als Nieuw Elan kennen wij de volgende inkomstenbronnen:

 • de contributie van leden,
 • bijdragen van raadsleden en leden College B&W,
 • eventuele subsidiebronnen bij het organiseren van activiteiten,
 • eventuele legaten en donaties,
 • eventuele inkomsten uit sponsoring,
 • eventuele (kostendekkende) bijdragen die bij sommige activiteiten gevraagd kunnen worden.

Bovenstaande inkomsten dienen voldoende te zijn om uitvoering te geven aan alle activiteiten van de vereniging. De penningmeester voert hiertoe een actief financieel beleid. Leden die niet hebben voldaan of niet voldoen aan de minimale contributie-eis van het Nieuw Elan hebben geen stemrecht.

*Financiën ten bate van de verkiezingscampagne.
Daarnaast dient er een aparte pot te bestaan voor de financiën die de vereniging in het kader van de verkiezingscampagne inzet. Deze pot kent de volgende inkomstenbronnen: Eventuele donaties en sponsoropbrengsten specifiek voor de verkiezingscampagne en een gedeelte van de jaarlijkse bijdragen van de gekozen fractie leden. Wanneer Nieuw Elan een wethouder levert, zal deze ook jaarlijks een bijdrage leveren, die hoger ligt dan de bijdrage van de fractieleden. Omdat deze gelden specifiek afkomstig zijn van personen die voor het Nieuw Elan een politieke functie (gaan) bekleden, bestaat hiervoor een aparte pot, waarover het bestuur apart verantwoording aflegt. Voor de hoogte van de bijdragen bestaat een aparte regeling die bij iedereen die op de kandidatenlijst wil staan, bekend is. Wanneer gekozen leden zich niet houden aan deze bijdrageregeling, zal het bestuur dit, na de betrokkene hierover te hebben geïnformeerd en voor akkoord te hebben getekend, openbaar maken tijdens een Algemene Leden Vergadering.

6. COMMUNICATIE PLAN.

6.1 Algemeen.

Communicatie is van levensbelang voor elke politieke partij. In dit hoofdstuk gaan wij daarom uitvoerig in op hoe de communicatie is of dient te worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft. Het betreft eigenlijk een communicatieplan waarmee sturing wordt geven aan de communicatie van de fractie en het bestuur richting de verschillende en belangrijkste doelgroepen (fractie en bestuur onderling, wethouders, (potentiële) leden, en inwoners van Alphen aan den Rijn en overige belangstellenden.

Communicatie dient bij te dragen aan een sterke(re) positie van Nieuw Elan.
Uitgangspunten in het communicatieplan zijn:

 • een persoonsgerichte benadering;
 • er dient voldoende aandacht te zijn voor het individu (menselijke maat)
 • helder taalgebruik;
 • gemaakte afspraken nakomen ( terugkoppeling );
 • communicatie gaat over de inhoud;
 • communicatie dient zo actueel mogelijk te zijn;
 • communicatie moet duidelijk, betrouwbaar, op tijd en volledig zijn. Dit betekent dat er pas
 • dan kan worden gecommuniceerd wanneer er voldoende informatie beschikbaar is;
 • Bij communicatie rekening houden met ieders taak, bevoegdheid en verantwoordelijkheid. Dat betekent ook dat degene die de communicatie verzorgt, ook verantwoordelijk is voor de inhoud van de boodschap.

Dit hoofdstuk is onderverdeeld aan de hand van de verschillende doelgroepen (intern en extern) waarmee gecommuniceerd dient te worden. Te onderscheiden zijn:

 • bestuur,
 • fractie en eventuele collegeleden,
 • leden van de afdeling
 • inwoners van Alphen aan den Rijn.

6.2 Onderlinge communicatie binnen Bestuur, Fractie en Collegeleden.

Ten aanzien van de communicatie tussen fractie en bestuur kennen wij de volgende afspraken:

*Per jaar twee bijeenkomsten tussen voltallige fractie met collegeleden en voltallig
bestuur.

Het organiseren van twee bijeenkomsten per jaar tussen fractie en bestuur, waarbij in de eerste bijeenkomst een jaarplan wordt opgesteld met doelstellingen, activiteiten, hulpmiddelen en een strategie om de opgestelde doelstellingen daadwerkelijk te verwezenlijken. Tevens dient in deze bijeenkomst de resultaten van het jaarplan van de voorbije periode te worden geëvalueerd. Deze bijeenkomst zou ieder najaar dienen plaats te vinden, kort na het vaststellen van de begroting. De tweede bijeenkomst zou dienen plaats te vinden in het voorjaar en is bedoeld als tussentijdse evaluatie. *De aanwezigheid van een bestuurslid bij de fractievergaderingen. Bij iedere fractievergadering dient minimaal één bestuurslid aanwezig te zijn. Het doel van deze aanwezigheid is het direct kort kunnen sluiten van actuele zaken en het realiseren van onderlinge afstemming. Tevens wordt hier de relatie tussen fractie en bestuur gelegd.

*De aanwezigheid van de fractievoorzitter bij de bestuursvergaderingen.
Bij iedere bestuursvergadering kan de fractievoorzitter aanwezig te zijn om dezelfde redenen als hierboven genoemd. Wanneer de fractievoorzitter verhinderd is kan een fractielid het overnemen.

*De aanwezigheid van bestuursleden bij raadsvergaderingen.
Bij belangrijke raadsvergadering dient een vertegenwoordiging van het bestuur aanwezig te zijn.

*De aanwezigheid van bestuursleden bij commissievergaderingen.
Voor de bestuursleden die de functioneringsgesprekken met de fractieleden houden, is het zeer gewenst dat zij een aantal commissie - en/of raadsvergaderingen bijwonen.

6.3 Evaluatiegesprekken.

Per jaar dient er op initiatief van het bestuur met de fractieleden en de eventuele collegeleden een evaluatiegesprek plaats te vinden. Bedoeling van de evaluatie is om gezamenlijk vast te stellen of de partij nog steeds op koers ligt voor wat betreft het verkiezingsprogramma en het functioneren van zowel het bestuur, de fractie en de wethouder. Kenmerken van de evaluatie zijn dan ook: tweerichtingsverkeer, toekomstgerichtheid.

6.4 Communicatie met (potentiële) leden.

Ten aanzien van de communicatie tussen fractie en (potentiële) leden denken wij aan minimaal de volgende activiteiten:

6.5 De Algemene Leden Vergadering.

Op de Algemeen Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af over de gerealiseerde activiteiten en de ingezette middelen. Tevens dient het bestuur op de ALV haar activiteiten voor het komende jaar te presenteren. De fractie krijgt op iedere ALV de gelegenheid zich te presenteren en te verantwoorden in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld aan de hand van actueel politieke thema’s. Het doel hiervan is het contact tussen fractie en (potentiële) leden te verstevigen;

6.6 Actief communiceren met de leden.

Ieder fractielid heeft de mogelijkheid om zich, afhankelijk van de actuele politieke thema's, te laten ondersteunen door actieve en belangstellende Nieuw Elan leden en sympathisanten. Contact betekent korte lijnen, laagdrempelig en investeren in netwerken. Om dit te bereiken kan een contactpersoon per wijk of kern aangewezen worden. Ook moeten (potentiële) leden in wijken en kernen actief benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld op regelmatig te organiseren contactavonden per wijk of kern of door het benaderen van doelgroepen voor concrete thema’s.

6.7 Communicatie met inwoners van Alphen aan den Rijn.

Ten aanzien van de communicatie met de inwoners van Alphen aan den Rijn is een Team PR en Marketing actief. Al dan niet in samenwerking met die werkgroep zijn of worden de volgende activiteiten ontplooid:

6.8 Het organiseren van themabijeenkomsten, politieke avonden en fractiebijeenkomsten.

Afhankelijk van actuele politieke thema's zal het bestuur in samenwerking met de fractie
themabijeenkomsten organiseren, waar de inwoners van Alphen aan den Rijn geïnformeerd
en geraadpleegd worden. De fractie organiseert daarnaast met regelmaat politieke avonden
en nodigt inwoners van Alphen aan den Rijn uit op de koffie bij de fractie.

6.9 Free Publicity.

Free Publicity is het verkrijgen van zoveel mogelijk aandacht in de (schrijvende) pers door:
Het regelmatig aanleveren van artikelen, het regelmatig komen met persberichten,
regelmatig interviews te geven voor schrijvende en andere pers. Het regelmatig verzorgen
van politiek getinte publicaties in de plaatselijke pers en via de Website en social media;

6.10 Actief deelnemen aan het verenigingsleven in de Gemeente Alphen aan den Rijn.

Van Nieuw Elan (raads) leden wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan het openbare
leven in de gemeente Alphen aan den Rijn en zich daar ook als Nieuw Elan lid profileren;

6.11 Aanwezig zijn van Nieuw Elan (raads) leden bij openbare politieke bijeenkomsten.

Bij openbare bijeenkomsten zal steeds minimaal één fractielid aanwezig dienen te zijn en
zich daar ook als zodanig te profileren;

6.12 Werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties.

Van Nieuw Elan (raads)leden verwachten wij dat zij actief deelnemen aan werkbezoeken
aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties;

Welkom! Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren. We gebruiken deze cookies alleen voor het verzamelen van analytische gegevens. Deze gegevens zijn volledig anoniem en uw privacy wordt hierin niet aangetast.