Beleidsplan


Beleidsplan Nieuw Elan 2018-2022

1. Inleiding
Nieuw Elan is de grootste politieke partij van Alphen aan den Rijn: met 9 raadsleden en 2 wethouders.
Nieuw Elan is een politieke vereniging met leden en een door de leden gekozen bestuur.
Nieuw Elan heeft een door de leden vastgesteld partijprogramma: het bestuur bewaakt de uitvoering hiervan. (voor inhoud programma zie website)
Nieuw Elan heeft de ambitie om haar positie als grootste politieke partij van Alphen aan den Rijn te behouden en verder te versterken.
Nieuw Elan staat voor:
- Dicht bij de mensen
- Actief en betrokken
- Daadkrachtig
Het bestuur van Nieuw Elan presenteert iedere 4 jaar een beleidsplan. Met dit beleidsplan bieden we inzicht en overzicht, in wat ons bezighoudt in het veranderlijke en ingewikkelde publieke en sociale domein. Als bestuur maken wij samen met leden, de fractie en wethouders deel uit van een vereniging en een partij die betrokken en diepgeworteld is in de samenleving van Alphen aan den Rijn.
Het bestuur van Nieuw Elan.

2. Waarvoor wij staan.
• Nieuw Elan hanteert steeds als uitgangspunt: ‘Wat is goed voor Alphen aan den Rijn?’ Kennis van zaken, voortschrijdend inzicht en de mening van de inwoners zijn daarbij leidend.
• Nieuw Elan heeft als doel een prettig woon- en leefklimaat voor iedereen. Dit geldt voor alle terreinen waar wij invloed op hebben.
• Nieuw Elan wil praktische en uitvoerbare oplossingen bieden voor de uitdagingen waar de gemeente voor staat.
• Nieuw Elan vindt dat inwoners primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen welzijn. Wie hulp nodig heeft moet wel op de gemeente kunnen rekenen.
• Nieuw Elan vindt dat gezinnen, jongeren, alleenstaanden en ouderen meer ondersteuning moeten krijgen op buurt-, wijk- en dorpsniveau.
• Nieuw Elan vindt dat sport, cultuur en leefomgeving permanente aandacht verdienen.
• Nieuw Elan is voorstander van minder bureaucratie, regelgeving en bemoeienis in de persoonlijke levenssfeer en meer zeggenschap voor burgers.
• Nieuw Elan vindt dat het bedrijfsleven meer ondersteuning verdient. Dit geldt voor industriële bedrijven, Midden- en Kleinbedrijf, detailhandel én ZZP-ers.
• Nieuw Elan vindt bereikbaarheid vanuit de Randstad en het Groene Hart, in de stad én in de kernen een prioriteit.
• Nieuw Elan wil flexibel omgaan met ontwikkeling van bedrijfsterreinen en locaties voor woningbouw. Kansrijke nieuwe projecten moeten direct worden uitgevoerd of voorbereid.
• Nieuw Elan wil dat individuele inwoners en georganiseerde inwonersgroepen, zoveel mogelijk betrokken worden bij besluitvorming. Meedenken en meedoen zijn hiervoor de sleutelwoorden.
• Nieuw Elan vindt een doordachte toekomstvisie voor Alphen aan den Rijn belangrijk. Begrippen daarbij zijn gezondheid, duurzaamheid en ambitie.
• Nieuw Elan vindt dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente steeds kritisch moeten worden bekeken. Daarom moeten steeds worden besproken wat de gemeente wel en wat de gemeente niet (meer) doet.
• Nieuw Elan vindt dat de gemeente moet faciliteren en partner moet zijn van inwoners, ondernemers en maatschappelijke netwerken. Met persoonlijk contact, een herkenbaar aanspreekpunt en dienstverlening dichtbij de inwoners.
3. Doelstellingen.
Naast waar wij voor staan, hebben wij als vereniging een aantal doelstellingen die wij met elkaar willen realiseren. Behoudens de statutaire doelstelling geven de door het bestuur in dit beleidsplan geformuleerde doelstellingen richting aan de activiteiten die wij de komende jaren ondernemen.
De doelstellingen van Nieuw Elan omschrijven wij als volgt:
• Nieuw Elan staat met beide benen in de hedendaagse samenleving, herkenbaar, zichtbaar en voor iedereen aanspreekbaar.
• Nieuw Elan brengt de politiek dichter bij mensen door actief mensen te benaderen en te betrekken.
• Nieuw Elan is actief in het organiseren van verenigingsactiviteiten.
• Nieuw Elan staat voor iedereen open die de uitgangspunten, beleidsplan en partijprogramma willen uitdragen.
• Nieuw Elan voert zichtbaar en resultaatgericht politiek door actief, ondernemend en initiatiefrijk te zijn. Maar ook door bereid te zijn compromissen te sluiten voor zover deze niet ingaan tegen onze identiteit en doelstellingen.
• Nieuw Elan is consistent in besluitvorming.
• Nieuw Elan streeft menselijke maat en kwaliteit na in de politiek door kritisch te kijken naar de huidige tendens van schaalvergroting en efficiency verbetering.
• Nieuw Elan heeft aandacht voor de leefbaarheid van de diverse woonkernen binnen de gemeente door te zorgen voor een adequaat voorzieningenniveau met speciale aandacht voor specifieke doelgroepen.
• Nieuw Elan is van mening dat de samenleving erbij gebaat is om zaken samen met anderen aan te pakken en op te lossen. Hierdoor wordt draagdracht gecreëerd.

4. Organisatie.
4.1 Algemeen.
Nieuw Elan bestaat uit:
• leden
• bestuur
• commissies (werkgroepen)
• leden van het College van B & W: 2 wethouders
• fractieleden


4.2 De leden.
De leden vormen gezamenlijk Nieuw Elan. Iedereen die de uitgangspunten en doelstellingen onderschrijft en zich herkent in hoe wij daar als vereniging en partij vorm en inhoud aan geven kan zich aanmelden als lid. Lid zijn betekent dat men stemrecht heeft in de Algemene Leden Vergadering. Voorwaarde is wel dat men de contributie betaalt. Leden kunnen direct invloed uitoefenen bij de opstelling en vaststelling van het verkiezingsprogramma en bij de vaststelling van de kandidatenlijst. Tevens kiezen de leden het bestuur. Tot slot kunnen leden invloed uitoefenen op het beleid en de standpunten van de Nieuw Elan fractie. Hier geldt echter wel dat de fractie een eigen politieke verantwoordelijkheid heeft. Dat betekent dat de fractie adviezen van de leden niet automatisch hoeft over te nemen, maar zal meewegen in haar politieke afweging en besluitvormingsproces.
De invloed van de leden is o.a. geregeld door stemrecht bij o.a. het vaststellen van verkiezingsprogramma en kandidatenlijst maar ook door:
• het direct aanspreekbaar zijn voor de leden van zowel bestuur als fractie.
• het houden van minimaal één jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
• het organiseren van themabijeenkomsten.
• het organiseren van politieke avonden en fractiebijeenkomsten.

4.3 Het bestuur.
Het bestuur is verantwoordelijk voor de activiteiten van Nieuw Elan, de totstandkoming van het verkiezingsprogramma en de opstelling van een (advies-)kandidatenlijst. Jaarlijks stelt het bestuur een activiteitenplan op waarin staat welke activiteiten het bestuur dat jaar wil gaan ondernemen. Ook hier kunnen de leden invloed op uitoefenen. Naast de formele activiteiten zoals de organisatie van de Algemene Leden Vergadering dient het bestuur er ook voor zorg te dragen dat er diverse informele activiteiten worden georganiseerd. Deze informele activiteiten hebben een vrijblijvend karakter en dienen de onderlinge Nieuw Elan band te versterken. Los van de eigen politieke verantwoordelijkheid die de fractie heeft, houdt het bestuur een vinger aan de politieke pols. Dit geldt ten aanzien van het opgestelde verkiezingsprogramma als ten aanzien van de wijze waarop de fractie naar buiten treedt. Hiervoor onderhoudt het bestuur nauwe contacten met de fractie. Uitgangspunt voor het bestuur is dat het vooral ondersteunend naar de leden en de fractie is. De leden kiezen rechtstreeks het bestuur.
Het bestuur telt maximaal 7 leden en kent een dagelijks bestuur dat bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester. De instelling van een dagelijks bestuur is nodig om snel en flexibel op actuele situaties te kunnen inspelen. Terugkoppeling van dagelijks bestuur naar het Algemene Leden Vergadering is een vereiste.
De (overige) leden van het bestuur vervullen taken op het gebied van PR, activiteiten, commissies en opleidingen.

4.4 Leden van het college van B & W: wethouders
Sinds 2002 geldt de wet Dualisering Gemeentebestuur. Belangrijke verandering ten opzichte van de oude wetgeving is de scheiding van bevoegdheden en posities van raad en college. Hierdoor ontstaat een dualistisch stelsel. Gemeenteraad en college vervullen ieder een eigen functie, wat de kwaliteit, doeltreffendheid en efficiënte van gemeente ten goede komt:
Bij deelname in het College van B&W en bij elk bestuurlijk handelen wordt van Nieuw Elan bestuurders verwacht, naast het collegeprogramma, het Nieuw Elan gedachtegoed zoals dat
is vastgelegd in het partijprogramma als uitgangspunt te hanteren in hun bestuurlijk
functioneren.

4.5 Fractie.
De fractie bestaat uit die leden van de Nieuw Elan kandidatenlijst die door de burgers bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn gekozen, aangevuld met eventuele commissieleden. De fractie kiest zelf uit haar midden een fractievoorzitter. Het is de taak van de fractie zo goed mogelijk uitvoering te geven aan de inhoud van het partijprogramma. Het gedachtegoed van het Nieuw Elan partijprogramma wordt ingebracht in het collegeprogramma.
De fractie heeft een eigen politieke verantwoordelijkheid. De wethouders treden hierbij op als adviseur van de fractie.
De fractie bestaat bij de gratie van de kiezers en de leden. De communicatie met hen is daarom van wezenlijk belang. Daarbij zijn vooral de argumentatie achter de standpunten en het te voeren beleid belangrijk. De fractie presenteert een jaarverslag, deze wordt besproken tijdens een algemene ledenvergadering.

De fractie bepaalt het gezicht van Nieuw Elan naar buiten toe. Het is daarom belangrijk dat de fractie ervoor zorgt dat zij steeds in de politieke schijnwerpers staat. Dit lukt alleen wanneer de fractie de zaken onderling goed heeft georganiseerd. Hiertoe stelt de fractie een fractiereglement op dat transparant is.

4.6 Commissies/projectgroepen.
Het bestuur kan naar behoefte, al dan niet tijdelijk, commissies in het leven roepen. Op dit moment zijn de volgende teams actief :
• Activiteiten team
• Team PR/marketing
• Jubileum Commissie Nieuw Elan 2019; 10 jarig bestaan.
• Commissie Statuten Huishoudelijk Reglement (tijdelijk)
Binnen de beleidsperiode zal een Scoutingscommissie worden benoemd.

5. FINANCIËN.
Voor het goed functioneren van de vereniging is ook een gezonde financiële huishouding noodzakelijk. Dat betekent dat het jaarlijkse activiteitenplan ook steeds een sluitende begroting dient te hebben. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt tussen de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de uitvoering van het jaarlijkse activiteitenplan en de financiën die wij verkrijgen en willen inzetten voor de verkiezingscampagne.

Als Nieuw Elan kennen wij de volgende inkomstenbronnen:
• de contributie van leden,
• bijdragen van raadsleden en leden College B&W,
• eventuele subsidiebronnen bij het organiseren van activiteiten,
• eventuele legaten en donaties,
• eventuele inkomsten uit sponsoring,
• eventuele (kostendekkende) bijdragen die bij sommige activiteiten gevraagd kunnen worden.

6. COMMUNICATIE
6.1 Algemeen.
Communicatie is van groot belang voor elke politieke partij. In dit hoofdstuk gaan wij daarom uitvoerig in op hoe de communicatie is of dient te worden georganiseerd en welke verantwoordelijkheid een ieder daarin heeft. Het betreft eigenlijk een communicatieplan waarmee sturing wordt geven aan de communicatie van de fractie en het bestuur richting de verschillende en belangrijkste doelgroepen (fractie en bestuur onderling, wethouders, (potentiële) leden, en inwoners van Alphen aan den Rijn en overige belangstellenden.

6.2 Onderlinge communicatie binnen Bestuur, Fractie en Collegeleden.
Ten aanzien van de communicatie tussen fractie en bestuur:
Per jaar 1 bijeenkomst tussen voltallige fractie met collegeleden en voltallig
bestuur.
De aanwezigheid van een bestuurslid bij de fractievergaderingen.
Bij iedere fractievergadering dient minimaal één bestuurslid aanwezig te zijn. Het doel van deze aanwezigheid is het direct kort kunnen sluiten van actuele zaken en het realiseren van onderlinge afstemming. Tevens wordt hier de relatie tussen fractie en bestuur gelegd.
De aanwezigheid van de fractieleden bij de bestuursvergaderingen.
Bij iedere bestuursvergadering kan een fractielid aanwezig te zijn om dezelfde redenen als hierboven genoemd.
De aanwezigheid van bestuursleden bij raads/fractievergaderingen.
Bij belangrijke raads/fractievergadering dient een vertegenwoordiger van het bestuur aanwezig te zijn.
De aanwezigheid van bestuursleden bij commissievergaderingen.
Voor de bestuursleden is het gewenst dat zij een aantal commissie- en/of raadsvergaderingen bijwonen. Dit ter oriëntering van de bijdragen in het debat van de NE raads- en/of commissieleden.
6.3 Evaluatiegesprekken.
Periodiek dient er op initiatief van het bestuur met de fractieleden en de eventuele collegeleden een evaluatiegesprek plaats te vinden. De bedoeling van de evaluatie is om gezamenlijk vast te stellen of de partij nog steeds op koers ligt voor wat betreft het partijprogramma (behaalde resultaten) en het functioneren van de fractie en de wethouders.

6.4 De Algemene Leden Vergadering.
Op de Algemene Leden Vergadering legt het bestuur verantwoording af over de gerealiseerde activiteiten en de ingezette middelen. Tevens dient het bestuur op de ALV haar activiteiten voor het komende jaar te presenteren. De fractie krijgt op iedere ALV de gelegenheid zich te presenteren en te verantwoorden in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld aan de hand van actueel politieke thema’s. Het doel hiervan is het contact tussen fractie en (potentiële) leden te verstevigen.


6.5 Actief communiceren met de leden.
Ieder fractielid heeft de mogelijkheid om zich, afhankelijk van de actuele politieke thema's, te laten ondersteunen door actieve en belangstellende Nieuw Elan leden en sympathisanten. Contact betekent korte lijnen, laagdrempelig en investeren in netwerken. Om dit te bereiken kan een contactpersoon per wijk of kern aangewezen worden. Ook moeten (potentiële) leden in wijken en kernen actief benaderd worden. Dit kan bijvoorbeeld op regelmatig te organiseren contactavonden per wijk of kern of door het benaderen van doelgroepen voor concrete thema’s.
6.6 Communicatie met inwoners van Alphen aan den Rijn.
Ten aanzien van de communicatie met de inwoners van Alphen aan den Rijn is een Team PR en Marketing actief. Al dan niet in samenwerking met een eventuele werkgroep worden de volgende activiteiten ontplooid:
Het organiseren van themabijeenkomsten, politieke avonden en evenementen.
Afhankelijk van actuele politieke thema's zal het bestuur in samenwerking met de fractie
themabijeenkomsten organiseren, waar de inwoners van Alphen aan den Rijn geïnformeerd en geraadpleegd worden.
Door actieve deelname aan het verenigingsleven in de Gemeente Alphen aan den Rijn.
Aanwezig zijn van Nieuw Elan raadsleden bij openbare politieke bijeenkomsten.
Bij openbare bijeenkomsten zal steeds minimaal één fractielid aanwezig dienen te zijn en zich daar ook als zodanig te profileren.
Van Nieuw Elan raadsleden verwachten wij dat zij actief deelnemen aan werkbezoeken aan verenigingen, instellingen en maatschappelijke organisaties