Statuten


Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1: Definities

In deze statuten worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

Fractie: De fractie in de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan

den Rijn.

Algemene ledenvergadering: De vergadering van de stemgerechtigde leden.

Stemgerechtigde leden: Leden die als lid zijn aangemeld bij de vereniging en aan hun

contributieverplichtingen hebben voldaan.

Bestuur: Het algemeen bestuur van de vereniging.

Vereniging: De politieke vereniging Nieuw Elan.

Afdeling: Een plaatselijke organisatie van de vereniging.

Waar in deze statuten een persoon is aangeduid als “hij” wordt bedoeld “hij of zij”.

Artikel 2: Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: “NIEUW ELAN”.
 2. De zetel van de vereniging is gelegen in Alphen aan den Rijn.

Artikel 3: Duur

De vereniging Nieuw Elan is opgericht op 23 september 2009 te Alphen aan den Rijn en is
opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4: Inrichting van de vereniging

 1. De vereniging is ingericht, zoals bij het huishoudelijk reglement is bepaald.
 2. Besluiten worden bij gewone meerderheid genomen, tenzij anders is bepaald.

Artikel 5: Organen van de vereniging

De vereniging kent de navolgende organen:

 • Algemene ledenvergadering;
 • Bestuur;
 • Financiële commissie;
 • Kascommissie;
 • Verkiezingscommissie;
 • Commissie van Beroep.

Artikel 6: Het doel

 1. Nieuw Elan heeft als doel het functioneren als politieke vereniging. Primair is hetbetrekken van de inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn bij het participeren inallerhande vormen van openbaar bestuur en maatschappelijke organisaties. Hetsubsidiaire doel is het vorenstaande maar dan ook op landelijk en Europees niveau.
 2. De vereniging streeft dit doel na door alle wettige middelen in te zetten die aan het doelbevorderlijk kunnen zijn, maar in het bijzonder door:
  • aan doelgroep(en) regelmatig haar opvattingen onder de aandacht te brengen;
  • het kandidaat stellen voor lidmaatschap van zowel de provinciale staten, als ook het lidmaatschap van de lokale overheden, de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement;
  • het naar vermogen bevorderen van de verkiezing van de gestelde kandidaten;
  • het houden van algemene ledenvergaderingen;
  • het (jaarlijks) houden van openbare bijeenkomsten waarin de politieke situatie in de gemeente Alphen aan den Rijn, de politieke situatie in Nederland en in Europa naderwordt toegelicht en besproken.

Artikel 7: Vertegenwoordiging

 1. Nieuw Elan wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Daarbij komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid gezamenlijk toe aan twee leden van het bestuur, waarvan minimaal één dagelijks bestuurslid (voorzitter, secretaris, penningmeester).
 3. Het bestuur kan een volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 8: Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  • de jaarlijkse contributie en/of bijdragen van leden;
  • bijdragen van de tot de vereniging behorende gemeenteraadsleden en wethouder(s), burgemeester, provinciale statenleden, leden die zitting hebben in de waterschappen, alsmede Tweede- en Eerste Kamerleden en leden van het Europees Parlement;
  • schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • donaties;
  • en andere inkomsten.
 2. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Deze contributies komen in de kas van de vereniging.
 3. Het bestuur weigert een schenking wanneer volgens tenminste één derde van de bestuursleden hierdoor de onafhankelijkheid van de vereniging in gevaar wordt gebracht.
 4. Het bestuur is bevoegd, indien met redenen omkleed, om gehele of gedeeltelijke vrijstelling, dan wel om uitstel van betaling van de contributie aan een lid te verlenen.

Artikel 9: Geldelijk beheer

 1. Een boekjaar van de vereniging is gelijk aan een kalenderjaar.
 2. Het bestuur is belast met het geldelijk beheer.
 3. Het toezicht en de controle op de boekhouding en de administratie worden uitgeoefenddoor een kascommissie. Deze boekhouding en administratie dienen voor een periode van zeven jaar te worden bewaard.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie bestaande uit twee leden en twee vervangende leden, die geen deel van het bestuur uit mogen maken. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
 5. Nadere regels omtrent het beheer van de gelden worden gesteld in het huishoudelijk reglement.


Hoofdstuk 2 Leden

Artikel 10: Leden

 1. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid tot de vereniging zijn toegelaten.
 2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die ingezetene zijn van Nederland of een Nederlander verblijvende buiten Nederland.
 3. Leden die zitting hebben in een vertegenwoordigend lichaam of lid zijn van het bestuur kunnen geen lid zijn van een andere Nederlandse politieke groepering of politieke vereniging. Het bestuur kan hiervoor dispensatie geven.
 4. Geen lid van de vereniging kan worden degene waarvan naar de mening van het bestuur te verwachten is dat hij de vereniging schade berokkent.
 5. Lidmaatschap is persoonlijk en is zodoende niet vatbaar voor overdracht of overgang.
 6. Nieuw Elan kent:
  • gewone leden;
  • leden die binnen het verband van de vereniging politiek actief zijn en zich kunnen vinden in de doelstellingen van Nieuw Elan;
  • aspirant-leden;
  • donateurs;
  • ereleden;
  • leden van verdienste.
 7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen van leden en bij huishoudelijk reglement bepaalde gegevens zijn opgenomen.
 8. Ieder lid is jaarlijks contributie verschuldigd, welke jaarlijks wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
 9. Ieder lid is verplicht tot naleving van de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, overige reglementen en besluiten van de vereniging.
 10. Overige verplichtingen van de leden worden vastgesteld door de algemene ledenvergadering en opgenomen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 11: Gewone leden

 1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen, alsmede verenigingen die (in ruime zin) hetzelfde doel hebben als het doel van de vereniging.
 2. Als lid van Nieuw Elan kan worden toegelaten diegene die:
  1. doel en middelen van Nieuw Elan onderschrijft,
  2. de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt of in het kalenderjaar van toelating bereikt en
  3. niet ten gevolge van een in kracht van gewijsde gegaan vonnis het passief kiesrecht heeft verloren.

Artikel 12: Aspirant-leden

 1. Als aspirant-lid kunnen tot Nieuw Elan worden toegelaten zij die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, maar die wel het doel van de vereniging onderschrijven.
 2. Een aspirant-lid heeft geen stemrecht en kan niet worden benoemd in een bestuursfunctie. Wat betreft het overige heeft hij overeenkomstige rechten en verplichtingen als een gewoon lid.
 3. Aspirant-leden worden bij het bereiken van de leeftijd van achttien jaar automatisch gewoon lid.

Artikel 13: Leden van verdienste en ereleden

Een lid van verdienste of erelid is hij, aan wie wegens zijn bijzondere, eervolle verdiensten
voor de vereniging, deze titel is verleend bij besluit van het bestuur, conform het hierover
bepaalde in het huishoudelijk reglement.

Artikel 14: Donateurs

 1. Donateurs zijn zij die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel of anderszins te steunen.
 2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging en met opgave van reden(en) te doen eindigen.
 3. Donateurs hebben geen stemrecht tenzij zij tevens lid van de vereniging zijn. Zij hebben dan een stemrecht uit hoofde van hun lidmaatschap en niet uit hoofde van het donateurschap.

Artikel 15: Aanvang van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap vangt aan door schriftelijke aanmelding bij het bestuur, tenzij het bestuur binnen twee maanden na aanmelding besluit dat betrokkene geen lid kan worden. In dat geval wordt de betreffende persoon geacht nooit lid te zijn geweest.
 2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 16: Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap eindigt door:
  • de dood van het lid;
  • schriftelijke opzegging door het lid;
  • schriftelijke opzegging door het bestuur;
  • ontzetting door het bestuur.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen geschieden tegen het einde van een kalenderjaar. De schriftelijke opzegging dient minimaal vier weken voorafgaand aan het einde van deze termijnen bij het bestuur te zijn ontvangen. In overleg kan het lidmaatschap op kortere termijn worden beëindigd. In dat geval blijft de contributie tot en met de lopende contributietermijn verschuldigd, er vindt in geen van deze gevallen verrekening van de betaalde contributie plaats.
 3. Het bestuur kan een lid schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden indien:
  • het lid handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging;
  • het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 4. Opzegging door het bestuur kan met onmiddellijke ingang, behoudens schorsende werking door beroep, wegens:
  • het nalaten om de contributie te voldoen;
  • het niet nakomen van enige verplichting jegens de vereniging;
  • het in kracht van gewijsde gaan van een vonnis, dat ten gevolge heeft, dat het actief en/of passief kiesrecht van het betrokken lid verloren gaat;
  • het niet langer onderschrijven van het doel en middel van de vereniging;
  • wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden om het lidmaatschap voort te laten duren.
 5. Tot ontzetting is het bestuur bevoegd:
  • op grond van een gemotiveerd schriftelijk voorstel van de algemene ledenvergadering waartoe het lid behoort;
  • b. op eigen voorstel.
 6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken indien:
  • het lid handelt in strijd met de statuten, de (huishoudelijke) reglementen of besluiten;
  • het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
 7. Tegen een besluit als in lid 4, 5 en 6 staat voor de betreffende persoon beroep open bij de Commissie van Beroep. Beroep dient te geschieden binnen één (kalender)maand na ontvangst van de kennisgeving van de beschikking. Tijdens de beroepstermijn en de behandeling van het beroep is het lid geschorst. De algemene ledenvergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

Artikel 17: Rechten van leden

 1. De gewone leden en aspirant-leden hebben toegang tot:
  • de ledenbijeenkomsten van de afdeling waartoe zij behoren;
  • de algemene ledenvergaderingen.
 2. De gewone leden hebben, indien zij aan de contributieverplichting hebben voldaan, stemrecht in de algemene ledenvergadering en bij een ledenbijeenkomst van de afdeling waartoe zij behoren. Dit recht gaat in op de eerste peildatum na aanvang van het lidmaatschap.
 3. Het stemrecht bij ledenraadplegingen is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 4. De stemgerechtigde leden hebben stemrecht in de ledenbijeenkomst van de afdeling waartoe zij behoren. Dit stemrecht is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Een lid kan één ander lid wel een volmacht verlenen om namens hem te stemmen in de ledenbijeenkomst van de afdeling waartoe hij behoort. Eén lid kan niet meer dan twee volmacht stemmen uitbrengen. Het verlenen en intrekken van een volmacht geschiedt schriftelijk. Een verleende volmacht is niet overdraagbaar.

Hoofdstuk 3 Algemene ledenvergadering

Artikel 18: Algemene ledenvergadering

 1. De algemene ledenvergadering is het hoogste orgaan van de vereniging zowel op politiek, als op organisatorisch terrein.
 2. De algemene ledenvergadering wordt gevormd door de stemgerechtigde leden.
 3. Haar komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen.
 4. De algemene ledenvergadering komt tenminste eenmaal per jaar bijeen.
 5. De algemene ledenvergadering kiest de leden van het bestuur en de commissies. De onderlinge taakverdeling wordt, voor zover dat nog niet blijkt uit deze statuten en het huishoudelijk reglement, door de gekozen bestuurders en commissieleden vastgesteld.
 6. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot een ledenraadpleging. Het huishoudelijk reglement geeft nadere bepalingen omtrent het houden van een ledenraadpleging. De uitslag van een ledenraadpleging die op deze wijze plaatsvindt, heeft de kracht van een besluit van de algemene ledenvergadering.

Artikel 19: Toegang tot de algemene ledenvergadering

 1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben zowel leden als aspirant-leden, uitgezonderd zij die geschorst zijn.
 2. Niet-leden wordt de toegang geweigerd, tenzij zij door het bestuur zijn uitgenodigd.
 3. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene ledenvergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Na het behandelen van de schorsing dient het geschorste lid de algemene ledenvergadering weer te verlaten. Ook de stemming dient te geschieden in afwezigheid van het geschorste lid. Van de uitkomst van deze stemming zal het geschorste lid vervolgens zo spoedig mogelijk, maar tenminste binnen 5 dagen, op de hoogte worden gesteld.

Artikel 20: Jaarlijkse algemene ledenvergadering

 1. Het bestuur roept de leden bijeen voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering, te houden voor één juni, op de wijze zoals in het huishoudelijk reglement is geregeld.
 2. De algemene ledenvergadering keurt tijdens de jaarlijkse vergadering het verkiezingsprogramma goed en kan wijzigingen en aanvullingen hierop vaststellen. Het verkiezingsprogramma dient tijdig, uiterlijk vier weken, voor de algemene ledenvergadering in het bezit van de leden te zijn.
 3. Jaarlijks overlegt de penningmeester het exploitatieoverzicht over het afgelopen jaar aan de algemene ledenvergadering.
 4. Jaarlijks biedt het bestuur de algemene ledenvergadering een begroting en beleidsplan voor het komende jaar ter goedkeuring aan. Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering accepteert het bestuur de begroting als zijnde akkoord.
 5. Verder brengt het bestuur in de algemene ledenvergadering in ieder geval zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid, legt zij rekening en verantwoording hierover af, worden de periodiek open vallende plaatsen in het bestuur vervuld en wordt de contributie vastgesteld.
 6. Het bestuur legt tevens de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene ledenvergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de penningmeester en (indien van toepassing) de kascommissie; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
 7. Het bestuur legt de balans en de staat van baten en lasten ten minste één maand, voor de dag waarop de algemene ledenvergadering zal worden gehouden en waarin deze zullen worden behandeld, voor. Deze stukken zullen pas voorgelegd worden nadat de kascommissie deze heeft goedgekeurd.
 8. De goedkeuring en verantwoording door de algemene ledenvergadering ontheft het bestuur niet van zijn aansprakelijkheid voor het in het verstreken jaar gevoerde beleid. Decharge zal apart geagendeerd moeten worden.

Artikel 21: Bijeenroepen algemene ledenvergadering

 1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen indien zij dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
 2. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland, bij voorkeur in de gemeente Alphen aan den Rijn.
 3. De bijeenroeping geschiedt binnen een termijn van tenminste zeven dagen door toezending van een uitnodiging aan de stemgerechtigde leden. Toezending van de uitnodiging wordt gedaan per e-mail of, mits dit bij de secretaris schriftelijk verzocht is, per post. Op deze uitnodiging wordt de tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen vermeld.
 4. Stukken zoals het financiële jaarverslag liggen ter inzage op de algemene ledenvergadering. Daarnaast kunnen ze tevens opgevraagd worden bij de penningmeester.
 5. Ieder lid kan tot aanvang van de algemene ledenvergadering, of indien het bestuur een ander tijdstip vaststelt, voorstellen, amendementen en moties indienen betreffende de agenda en agendapunten. Deze amendementen en moties moeten zijn ondertekend door tenminste vijf stemgerechtigde leden.
 6. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen op een termijn van vier weken na indiening van een schriftelijk verzoek daartoe door ten minste één tiende van de leden.
 7. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene ledenvergadering plaatsvond, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter algemene ledenvergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige algemene ledenvergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
 8. Indien bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedde op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ledenvergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij één/tiende gedeelte van de aanwezige stemgerechtigde zich daartegen verzet.
 9. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene ledenvergadering inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
 10. De leiding van de algemene ledenvergadering is in handen van de voorzitter van het bestuur of diens vervanger.

Artikel 22: Stemrecht algemene ledenvergadering

 1. Ieder lid in de algemene ledenvergadering heeft één stem en stemt zonder last en naar vrije overtuiging.
 2. Leden kunnen hun vertegenwoordiging overdragen mits:
  • overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt aan de hand van een door het bestuur voor te schrijven model en
  • overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid plaatsvindt uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering.
 3. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
 4. Het huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering worden gehouden.
 5. Van het ter algemene ledenvergadering behandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 23: Voorstellen aan de algemene ledenvergadering

Het bestuur heeft de bevoegdheid voorstellen aan de algemene ledenvergadering te doen.
De algemene ledenvergadering zal deze voorstellen tijdens haar vergadering(en)
behandelen.

Artikel 24: Commissies

 1. De algemene ledenvergadering kan commissies instellen op eigen bevoegdheid, op voordracht van het bestuur of op voordracht van tenminste vijf stemgerechtigde leden.
 2. De commissieleden kiezen onderling een voorzitter.
 3. De commissies kunnen niet-leden bij hun commissie betrekken, mits ze hiervoor goedkeuring krijgen van het bestuur.
 4. De algemene ledenvergadering bepaalt de taak van de ingestelde commissie, welke niet in strijd mag zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement.
 5. Het bestuur besluit vervolgens tot instellen van de commissie en omschrijft haar taken, samenstelling en bevoegdheid, zoals bepaald door de algemene ledenvergadering. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.
 6. De commissies brengen van hun activiteiten verslag uit aan de algemene ledenvergadering, zo vaak als dit door de commissies, het bestuur of tenminste vijf stemgerechtigde leden van de algemene ledenvergadering wenselijk wordt geacht.

Artikel 25: Reglementen

 1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. De bepalingen van het huishoudelijk reglement mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten. Indien zij toch in strijd zijn met de wet of deze statuten dienen zij buiten toepassing te worden gelaten. Indien enige bepaling van het huishoudelijk reglement nietig is of vernietigd wordt, zullen alle overige bepalingen van het huishoudelijk reglement volledig van kracht blijven. De algemene ledenvergadering buigt zich in een dergelijk geval over de strijdige bepaling en komt met een nieuwe bepaling. Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van deze bepaling in acht genomen.
 2. Bij huishoudelijk reglement kunnen andere dan in de statuten genoemde organen worden ingesteld en tevens de samenstelling en bevoegdheden daarvan worden geregeld.
 3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 45 van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Het bestuur

Artikel 26: Het bestuur

 1. Het aantal leden van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering bepaald. Het bestuur kent tenminste een:
  • Voorzitter
   De voorzitter is verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de bestuurstaak. Tevens is het de taak van de voorzitter vereniging bestuursvergaderingen voor te zitten.
  • Secretaris
   De secretaris is verantwoordelijk voor de administratie van de correspondentie door de vereniging. Tevens notuleert de secretaris de vergaderingen van het verenigingsbestuur en beheert hij het secretariaat.
  • Penningmeester
   De penningmeester is verantwoordelijk voor het aan de algemene ledenvergadering voorstellen van het financiële beleid van de vereniging en de naleving daarvan.
 2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging.
 3. De voorzitter wordt in functie benoemd al dan niet op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging.
 4. Het bestuur wijst de overige functies uit zijn midden aan.
 5. De taken van de leden van het bestuur worden, voor zover niet voortvloeiend uit de statuten of reglementen, elk jaar door het bestuur zelf vastgesteld en schriftelijk kenbaar gemaakt aan alle leden.
 6. Bestuursleden kunnen te allen tijde, onder opgaaf van reden, door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is.
 7. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurslid, de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan.
 8. Indien een lid van het bestuur tijdelijk niet meer in staat is zijn functie te vervullen of indien tussentijds een plaats openvalt in het bestuur, blijven de overige leden bevoegd en kunnen zij tevens uit hun midden één of meer leden aanwijzen de functie te vervullen totdat het betrokken lid zijn functie weer kan vervullen dan wel tot de algemene ledenvergadering in de opengevallen plaats voorziet.
 9. Het bestuur wordt bijeengeroepen zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het bestuur dit wenselijk achten, maar ten minste eenmaal per jaar. De oproeping tot een vergadering geschiedt zeven dagen voor de vergadering door middel van een schriftelijk bericht gericht aan elk bestuurslid.

Artikel 27: Stemrecht bestuur

 1. Ieder lid in het bestuur heeft één stem en stemt zonder last en naar vrije overtuiging.
 2. In de bestuursvergaderingen brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming bij gesloten ongetekende briefjes.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering mits schriftelijk, per fax of e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bewaard.
 4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
 5. Een bestuurslid kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.

Artikel 28: Zittingsduur leden van het bestuur

 1. De leden van het bestuur worden gekozen voor de termijn van vier jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.
 2. Een lid van het bestuur, dat is gekozen ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse algemene ledenvergadering wanneer afgetreden had dienen te worden en is vervolgens nog eenmaal herkiesbaar.
 3. Leden van het bestuur zijn na een onafgebroken zittingsduur van acht jaar of meer gedurende één jaar niet herkiesbaar.
 4. De algemene ledenvergadering heeft het recht leden van het bestuur te schorsen dan wel te ontslaan.

Artikel 29: Taken bestuur

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is belast met:
  • het besturen van de vereniging;
  • de vertegenwoordiging van de vereniging naar buiten toe;
  • het bijeenroepen van de algemene ledenvergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
  • het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene ledenvergadering;
  • het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering;
  • het verzorgen van communicatie met de leden en andere partijorganen;
  • het vaststellen van het beleidsplan en/of het verkiezingsprogramma;
  • het voeren van een verkiezingscampagne, in het geval van deelname van de partij aan verkiezingen;
  • het betrekken van de huidige en de toekomstige kandidaten in geval van raadsverkiezingen;
  • het vaststellen van de financiën, waaronder de begroting en jaarrekening;
  • het beheer van de gelden;
  • de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedures zoals omschreven in het huishoudelijk reglement;
  • het nemen van besluiten betreffende verkiezingsdeelname zoals omschreven in het huishoudelijk reglement;
  • het organiseren van politieke evenementen, zoals spreekbeurten en verkiezingsbijeenkomsten, al dan niet met andere politieke partijen;
  • de handhaving en uitvoering van statuten, huishoudelijk reglement en overige reglementen;
  • het bewaken van de politieke keuzes, zodat deze in overeenstemming zijn met de statuten.
 2. Het bestuur kan taken en bevoegdheden delegeren.
 3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, waarvan minimaal één bestuurslid in de hoedanigheid van voorzitter,penningmeester of secretaris.
 4. Het bestuur kan een volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
 5. De voorzitter van het bestuur leidt de bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het bestuur of bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige, houdt de notulen die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het bestuur worden vastgesteld.
 6. Het bestuur is mede bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
 7. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, zoals hierboven in lid 2 omschreven. Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging ter zake van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.

Artikel 30: Verantwoording

Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene ledenvergadering. Hiertoe brengt het
bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden. Er is een vast agendapunt
op de algemene ledenvergadering, namelijk de vragenronde bestuur.


Hoofdstuk 5 Verkiezingen en kandidaten

Artikel 31: Verkiezingscommissie

 1. Het bestuur kiest de leden die gezamenlijk op zullen treden als verkiezingscommissie.
 2. De verkiezingscommissie bestaat uit een oneven aantal leden.
 3. De verkiezingscommissie heeft als taak:
  • de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de verkiezingen voor de gemeenteraad, besturen, bijzondere organen, commissies en raden volgens de bepalingen van het huishoudelijk reglement te bewerkstelligen;
  • de controle en verificatie van informatie van de kandidaten en de informatieverstrekking over de kandidaten aan de leden;
  • de samengestelde kandidatenlijsten voor de verkiezingen in te dienen zoals door de Kieswet wordt voorgeschreven.
 4. De verkiezingscommissie maakt bij opening van de kandidaatstelling de volgende gegevens bekend aan de leden:
  • de besluiten als bedoeld in artikel 37;
  • de datum waarop een kandidaat uiterlijk lid moet zijn voor deelname aan de verkiezing;
  • de peildata voor het stemrecht;
  • de wijze van aanmelding en de wijze van het verkrijgen van het aanmeldingsformulier;
  • de datum waarop de voorstellen en de kandidatenoverzichten bij de leden binnen moeten zijn;
  • de bereidheid van de kandidaten om toepassing te geven aan het door de algemene ledenvergadering vastgestelde;
  • de data waarop de uitslagen uiterlijk zullen worden gepubliceerd.
 5. De verkiezingscommissie treedt tevens op als besluitvormingscommissie. De besluitvormingscommissie begeleidt de vaststelling van het verkiezingsprogramma en bestaat uit dezelfde leden als de verkiezingscommissie.

Artikel 32: Verkiezingsprogramma

 1. Het verkiezingsprogramma wordt vastgesteld door de verkiezingscommissie. Het bestuur moet het verkiezingsprogramma met tenminste twee/derde van de stemmen goedkeuren.
 2. Na goedkeuring door het bestuur wordt het verkiezingsprogramma voor goedkeuring overgelegd aan de algemene ledenvergadering.
 3. Kandidaten voor het raadslidmaatschap dienen het verkiezingsprogramma naar beste vermogen uit te voeren en werken bij voorkeur mee aan het opstellen van het concept verkiezingsprogramma.

Artikel 33: Kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure

 1. De verkiezingscommissie is verantwoordelijk voor de kandidaatstellings- en verkiezingsprocedure.
 2. De verkiezingscommissie zorgt ervoor dat alleen kandidaten die voldoen aan de wettelijke vereisten voor verkiezing op vertegenwoordigde lijsten worden geplaatst.
 3. De verkiezingscommissie draagt een lijst voor van kandidaten. Het bestuur stelt hieruit een lijstvolgorde voor aan de algemene ledenvergadering.
 4. Kandidaten voor de gemeenteraad kunnen geen zitting hebben in de verkiezingscommissie en mogen – indien zij bestuurslid zijn – niet meebeslissen over de kandidatenlijst.

Artikel 34: Voorkeursacties

 1. Het houden van voorkeursacties ten gunste van één of meer kandidaten namens de partij is toegestaan, onder voorwaarde dat:
  • er op geen enkele wijze ten nadele van de overige kandidaten wordt gesproken of gehandeld in woord en geschrift;
  • actievoerders geen gebruik maken van het adressenbestand van de vereniging.
 2. Eventuele voorkeursacties dienen vooraf door het bestuur te worden goedgekeurd.
 3. Het bestuur kan nadere regels stellen over de wijze van het voeren van voorkeursacties teneinde onevenredige benadeling van andere kandidaten te voorkomen.

Artikel 35: Lijsttrekker

 1. De verkiezing van de lijsttrekker vindt plaats door de algemene ledenvergadering. Deverkiezingscommissie zendt alle leden, uiterlijk veertien dagen voor deze vergadering,een overzicht van de kandidaten en een uitnodiging voor de betreffende vergadering.
 2. Het verkiezen van de lijsttrekker vindt plaats voor de poststemming.
 3. Kandidaten die niet tot lijsttrekker worden gekozen zijn automatisch kandidaat voor de gemeenteraad. Indien zij dit niet wensen, dienen zij dit kenbaar te maken.

Artikel 36: Poststemming

 1. De vaststelling van de kandidatenlijst geschiedt door middel van een poststemming door het bestuur.
 2. De poststemming geschiedt op de wijze zoals in het huishoudelijk reglement bepaald.
 3. Aan de hand van (enkel en alleen) deze poststemming stelt de verkiezingscommissie de kandidatenlijst vast.

Artikel 37: Besluiten betreffende verkiezingsdeelname

Uiterlijk veertien maanden voor de verkiezingen neemt, in geval van deelname aan de
verkiezingen, de verkiezingscommissie, na goedkeuring door het bestuur, de volgende
besluiten:

 • de vaststelling van het profiel als bedoeld in het huishoudelijk reglement;
 • het aanvangs- en sluitingstijdstip van de aanmeldingstermijn voor de kandidaten zoals omschreven in het huishoudelijk reglement;
 • de datum van de vaststelling van de definitieve kandidaatstelling;
 • de datum van de verkiezing van de lijsttrekker;
 • het minimaal te behalen percentage vermeldingen bij de poststemming voor plaatsing op de kandidatenlijst ingevolge de Kieswet;
 • het maximale aantal kandidaten dat geplaatst wordt op de kandidatenlijst ingevolgede Kieswet;
 • het minimale en maximale aantal te vermelden kandidaten op het stembiljet;
 • het aanvangs- en sluitingstijdstip voor het inzenden van de stembiljetten.

Artikel 38: Kandidatuur

Indien men zich kandidaat heeft gesteld, heeft men tijdelijk geen stemrecht in vergaderingen
als de stemming over zijn persoon gaat.

Artikel 39: Afdrachtregeling

Gemeenteraadsleden en wethouders, welke zijn gekozen op grond van hun lidmaatschap
van de vereniging worden geacht 5% van hun vergoeding, welke zij ontvangen van de
gemeente Alphen aan den Rijn, eventueel in maandelijkse termijnen, af te dragen aan de
vereniging.

Artikel 40: Onverenigbaarheid van functies

Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van:

 • de Eerste Kamer;
 • de Tweede Kamer;
 • het Europees Parlement;
 • de Commissie van Beroep;
 • de Financiële Commissie;
 • de fractie in de Gemeenteraad;
 • het College van Burgemeester en Wethouders.


Hoofdstuk 6 Overige organen

Artikel 41: Commissie van Beroep

 1. Er is een Commissie van Beroep. Deze bestaat uit één voorzitter en twee leden. Zij worden allen benoemd voor de periode van drie jaar. Deze periode kan eenmaal met drie jaar verlengd worden. Indien er sprake is van tussentijdse benoeming kan deze periode tweemaal met drie jaar verlengd worden.
 2. Het bestuur maakt melding in de agenda van de algemene ledenvergadering van het periodieke aftreden van de Commissie. Het bestuur stelt bij het aftreden (nieuwe) kandidaten voor, voor een functie in de Commissie.
 3. Het bestuur maakt hierbij tevens de mogelijkheid bekend voor de ledenvergadering om zich binnen zes weken voor een functie binnen de Commissie te stellen.
 4. De Commissie neemt kennis van en doet onherroepelijk uitspraak in beroep dat is ingesteld tegen:
  • een niet-toelating;
  • een opzegging van het lidmaatschap door het bestuur;
  • een ontzetting.
 5. De Commissie neemt kennis van beroepen die zijn ingesteld krachtens het huishoudelijk reglement en doet hierin onherroepelijk uitspraak.
 6. Het beroep wordt ingesteld bij aangetekende brief en wel op straffe van niet-ontvankelijkheid. Dit dient te geschieden binnen één (kalender)maand na ontvangst van de beschikking waartegen het beroep wordt ingesteld.
 7. De Commissie dient binnen drie maanden nadat het beroep is ingesteld een uitspraak in deze kwestie te doen. Mocht de termijn van drie maanden worden verstreken, dan wordt het beroep gegrond geacht te zijn verklaard. De beschikking vervalt dan na deze termijn.

Artikel 42: Financiële Commissie

 1. Er is een financiële commissie die het bestuur controleert en toeziet op besteding van de geldelijke middelen.
 2. De organisatie en invulling van de financiële commissie zal door het bestuur of in het huishoudelijk reglement nader ingevuld worden.

Hoofdstuk 7 Overige bepalingen

Artikel 43: Informatiebeheer en communicatie

 1. De persoonsgegevens waarover de vereniging beschikt worden uitsluitend gebruikt voor de activiteiten van de vereniging. Zij worden enkel en alleen ter beschikking gesteld aan degene die voor voornoemde activiteiten over deze gegevens moet beschikken.
 2. Het bestuur kan leden de mogelijkheid bieden voor digitale communicatie en hieraan nadere voorwaarden verbinden.

Artikel 44: Onvoorziene omstandigheden

 1. In alle gevallen waarin door de statuten, het huishoudelijk reglement of andere reglementen niet is voorzien, beslist het bestuur, behoudens de gevallen waarin de algemene ledenvergadering bijeen is.
 2. Indien aan een bepaling van de statuten of het huishoudelijk reglement meer dan één uitleg gegeven kan worden, zal de uitleg van het bestuur bindend zijn voor de vereniging. Tenzij de algemene ledenvergadering aan dit begrip een andere uitleg geeft.

Artikel 45: Wijziging van de statuten

 1. Voorstellen tot wijziging van de statuten of van het huishoudelijk reglement kunnen alleen in behandeling worden genomen indien zij in de agenda voor de algemene ledenvergadering opgenomen zijn en de algemene ledenvergadering hiertoe besloten heeft.
 2. De leden moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging hebben ontvangen.
 3. Een besluit tot het wijzigen van de statuten vereist een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Indien in de betreffende algemene ledenvergadering niet de helft van de leden vertegenwoordigd is, dan wordt na die algemene ledenvergadering een tweede algemene ledenvergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier weken na de eerste algemene ledenvergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige algemene ledenvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigende leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
 5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden verenigingsregister.

Artikel 46: Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 45 lid 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar besluit tot ontbinding en vereffening de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in artikel 45 lid 5 bedoelde register / in het door de Kamer van Koophandel bijgehouden verenigingsregister.
 6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende twintig jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

Artikel 47: Slotbepalingen

 1. Het bestuur is bevoegd in elk onvoorzien, spoedeisend geval in naam van de vereniging te beslissen, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene ledenvergadering.
 2. In geval deze statuten strijdig zijn met het huishoudelijk reglement, gelden altijd de statuten.
   

- - - einde - - -

Bijlage Grootte
Statuten_Nieuw_Elan_2016.Conform_notariele_akte_09122016.pdf 195.73 KB