Statuten


Artikel 1: Naam en zetel

 1. De vereniging draagt de naam: Nieuw Elan.
 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn.

Artikel 2: Doel en middelen

 1. De vereniging stelt zich ten doel de behartiging van de belangen van de Alphense inwoners, specifiek waar deze belangen worden beïnvloed door de gemeentelijke politiek, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
  1. het geven van voorlichting aan de Alphense inwoners;
  2. het deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen;
  3. door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 3. De vereniging beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3: Leden en donateurs

 1. De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden, leden van verdienste en donateurs.
 2. Iedereen die:
  1. de Nederlandse nationaliteit bezit en;
  2. achttien jaar of ouder is; en
  3. geen lid is van een andere politieke partij; en
  4. het doel, de beginselen en de statuten van de vereniging onderschrijft, kan lid worden van de vereniging, mits hij als zodanig is toegelaten door het bestuur. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.
 3. Van het verbod op dubbel lidmaatschap als bedoeld in lid 2 sub c van dit artikel kan dispensatie worden verleend door het bestuur;
 4. Jeugdleden zijn zij die:
  1. de achttienjarige leeftijd nog niet bereikt hebben; en voldoen aan het bepaalde in lid 2 sub a, c en d van dit artikel, met dien verstande dat het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is; en
  2. door het bestuur als jeugdlid zijn toegelaten.
  3. Jeugdleden hebben geen stem in de algemene vergadering en zijn derhalve geen lid in de zin van de wet. Vanaf het moment dat een jeugdlid de achttienjarige leeftijd heeft bereikt is hij volwaardig lid als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 5. Ereleden en leden van verdienste zijn zij aan wie wegens bijzondere, eervolle verdiensten voor de vereniging deze titel is verleend, op voorstel van het bestuur en bekrachtigd door de algemene vergadering.
 6.  
 1. Donateurs zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een al dan niet periodieke bijdrage.
 2. Hierna in deze statuten zijn onder “leden” begrepen: zowel de jeugdleden, de ereleden, de leden van verdienste als de gewone leden, zulks tenzij het tegendeel blijkt, terwijl onder “lid” is begrepen zowel het jeugdlid, het erelid, het lid van verdienste als het gewone lid, tenzij het tegendeel blijkt.

 

Artikel 4: Schorsing

 1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen indien het lid:
  1. in strijd handelt met de verplichtingen verbonden aan zijn lidmaatschap, waaronder begrepen het na behoorlijke aanmaning niet voldoen van geldelijke verplichtingen; of
  2. door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate schaadt dan wel heeft geschaad.
 2. Gedurende de periode dat een lid geschorst is kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
 3. Het besluit tot schorsing wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid, doch uiterlijk binnen een maand nadat het besluit is genomen.
 4. Een schorsing die niet tijdens de eerstvolgende algemene vergadering wordt gevolgd door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap door de vereniging, op voorstel van het bestuur, een en ander op de wijze zoals opgenomen in artikel 5, vervalt door het verloop van die termijn.
 5. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.

 

Artikel 5: Einde Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt:
  1. door overlijden van het lid,
  2. door opzegging door het lid,
  3. door opzegging door de vereniging;
 2. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke, waaronder begrepen per email, kennisgeving aan het secretariaat van de vereniging met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het eind van een kalenderjaar, te weten uiterlijk éénendertig december van een kalenderjaar. Er bestaat geen aanspraak op restitutie van reeds betaalde of nog verschuldigde contributie.
 3. Het bestuur kan het lidmaatschap opzeggen – welke opzegging met onmiddellijke ingang kan plaatsvinden – indien:
  1. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen welke door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld; of
  2. het lid zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging na een behoorlijke aanmaning niet voldoet; of
  3. redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; of
  4. het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt; of
  5. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, waaronder begrepen het in ernstige mate in diskrediet brengen van de vereniging of een van haar organen. De opzegging dient in de eerstvolgende algemene vergadering te worden bekrachtigd door besluitvorming van de algemene vergadering. Tot die tijd is het betreffende lid geschorst. Indien opzegging geschiedt op grond van lid 3 sub b van dit artikel hoeft de algemene vergadering het besluit niet te bekrachtigen.
 4. Het besluit tot opzegging wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk schriftelijk meegedeeld aan het betrokken lid met opgave van reden(en).
 5. Indien het bestuur besluit het lidmaatschap van een lid te beëindigen op grond van het in lid 3 sub a, c, d of e van dit artikel bepaalde, kan het bestuur dit lid schorsen tot de eerstvolgende algemene vergadering als bedoeld in artikel 4 lid 4.
 6. Een lid, dat het niet eens is met een besluit tot opzegging, of een ander bestuursbesluit dat op hem betrekking heeft, kan zich wenden tot de Klachtenfunctionaris casu quo vertrouwenspersoon.

 

Artikel 6: Geldmiddelen

 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
  1. contributies;
  2. bijdragen van de fractieleden, wethouders en donateurs;
  3. andere baten, waarbij erfstellingen slechts kunnen worden aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving.
 2. Elk gewoon lid en elk jeugdlid is verplicht om de contributie te betalen zoals deze wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van contributie. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
 3. Het bestuur weigert een donatie of andere bate wanneer volgens de meerderheid van het voltallige bestuur hierdoor de onafhankelijkheid van de vereniging in gevaar wordt gebracht.

 

Artikel 7: Opbouw van de vereniging

 1. De vereniging kent de volgende organen, te weten:
  1. de algemene vergadering;
  2. het bestuur;
  3. de fractie;
  4. de klachtenfunctionaris / vertrouwenspersoon.
 2. Voorts kent de vereniging commissies, waarvan te allen tijde een bestuurslid deel uit dient te maken.
 3. Commissies worden door de algemene vergadering ingesteld, op voorstel van het bestuur en ter uitvoering van door de algemene vergadering nader omschreven opdrachten. De commissies brengen van hun activiteiten verslag uit aan de algemene vergadering.
 4. Indien een lid of aantal leden zelf een commissie wil instellen, wordt dit schriftelijk aan het bestuur voorgelegd, dat dit voorstel in overweging neemt en in een volgende vergadering kan agenderen.
 5. De klachtenfunctionaris casu quo vertrouwenspersoon wordt benoemd door de algemene vergadering op voordracht van het bestuur, waarbij de ledenvergadering een stemgerechtigd lid een tegenkandidaat kan voordragen, voor een periode van vier jaar, waarbij deze tegenkandidaat een bewilligingsverklaring dient te overleggen en het aandragen van de tegenkandidaat uiterlijk vier dagen voorafgaand aan de algemene vergadering aan het bestuur wordt gemeld.
 6. De klachtenfunctionaris casu quo vertrouwenspersoon onderzoekt de klacht en schrijft een advies, dat hij voorlegt aan het bestuur. Als het bestuur het advies van de klachtenfunctionaris niet volgt, zullen de klacht en het advies daarover ter besluitvorming aan de algemene vergadering worden voorgelegd.
 7. Wanneer de klacht niet gaat over een besluit tot beëindiging, of een ander bestuursbesluit dat op hem betrekking heeft, fungeert de klachtenfunctionaris casu quo vertrouwenspersoon als vertrouwenspersoon. Deze zal de klacht alleen delen met derden indien hij en de klager daarover overeenstemming bereiken.

 

Artikel 8: Het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen.
 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden benoemd, met dien verstande dat niet tot bestuurder kunnen worden benoemd personen die:
  1. lid zijn van de gemeenteraad van de gemeente Alphen aan den Rijn; of
  2. wethouder zijn in de gemeente Alphen aan den Rijn.
 3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de algemene vergadering in functie benoemd. Zij vormen het dagelijks bestuur; het bestuur verdeelt onderling de andere portefeuilles.
 4. Het bestuur draagt kandidaten voor het bestuur voor. Tegenkandidaten kunnen door een stemgerechtigd lid worden aangemeld, schriftelijk tot uiterlijk vier werkdagen voor de algemene vergadering, onder overlegging van een bewilligingsverklaring en curriculum vitae van de tegenkandidaat. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging aanwezig is. Indien in de betreffende algemene vergadering niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt na die algemene vergadering een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier (4) weken na de eerste algemene vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigende leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 5. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen.
 6. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
  1. indien een bestuurder geen lid meer is van de vereniging; of
  2. indien een bestuurder lid wordt van de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn; of
  3. indien een bestuurder wethouder wordt van de gemeente Alphen aan den Rijn.
 7. Bestuurders treden af volgens een door de secretaris op te maken rooster van aftreden.
 8. Leden van het bestuur kunnen worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal voor eenzelfde periode herkiesbaar.
 9. Een lid van het bestuur dat is gekozen ter vervulling van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af in de jaarlijkse algemene vergadering wanneer afgetreden had dienen te worden en is vervolgens met inachtneming van het bepaalde in lid 7 van dit artikel nog tweemaal herkiesbaar.
 10. Een aftredend bestuurder is met inachtneming van het bepaalde in de leden 7 en 8 van dit artikel terstond herkiesbaar, met inachtneming van lid 3 van dit artikel.
 11. Het bestuur dient om bevoegd te zijn rechtshandelingen te verrichten uit minimaal drie leden te bestaan.
 12. Het bestuur benoemt in onderling overleg een vicevoorzitter. Bij gebreke van overeenstemming over de te kiezen persoon beslist de voorzitter.
 13. Een aftredend bestuurder dient terstond alle relevante bescheiden, eigendommen, inloggegevens en wachtwoorden van de vereniging, bij het bestuur in te leveren.
 14. Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.

 

Artikel 9: Stemrecht bestuursvergaderingen

 1. Ieder lid in het bestuur heeft één stem en stemt zonder last en naar vrije overtuiging.
 2. In de bestuursvergadering brengt elk bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van de bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 3. Het bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering mits schriftelijk, of per e-mail en mits geen van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bewaard.
 4. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.
 5. Een bestuurslid kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden.

 

Artikel 10: Bestuursbevoegdheid

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
 2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, mede bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het afsluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, een en ander voor zover zulks de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging bevordert.
 3. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de algemene vergadering voor het aangaan van overeenkomsten die niet in de begroting zijn opgenomen en die een bedrag van vijfduizend euro (€ 5.000,00) te boven gaan.

 

Artikel 11: Vertegenwoordiging van de vereniging

 1. Nieuw Elan wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
 2. Daarbij komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid gezamenlijk toe aan twee leden van het bestuur, waarvan minimaal één dagelijks bestuurslid (voorzitter, secretaris, penningmeester)
 3. Het bestuur kan een volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

 

Artikel 12: De algemene vergadering

 1. De algemene vergadering is het hoogste orgaan van de vereniging. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of statuten aan andere organen zijn opgedragen. Tot taak van de algemene vergadering behoort in ieder geval:
  1. het vaststellen van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadverkiezingen;
  2. het vaststellen van het verkiezingsprogramma.
 2. Het bestuur roept de algemene vergadering minimaal eenmaal per jaar bijeen en verder zo dikwijls als zij dit wenselijk acht.
 3. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
 4. De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door een schriftelijke mededeling, waaronder begrepen verzending per e-mail, aan de leden op een termijn van ten minste zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 5. Ieder lid van de vereniging, niet zijnde een jeugdlid, dat niet geschorst is, heeft één stem in de algemene vergadering. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen, met dien verstande dat een stemgerechtigd lid voor slechts één ander stemgerechtigd lid als gevolmachtigde kan optreden. De algemene vergadering waarin de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt vastgesteld (“de kandidaatstellingsvergadering”) is van volmachtverlening uitgesloten. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, jeugdleden daaronder begrepen, die niet geschort zijn, zulks onverminderd het in artikel 4 lid 5 bepaalde, en alle anderen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd of aan wie het bestuur goedkeuring heeft verleend om aanwezig te zijn, met dien verstande dat kandidaatstellingsvergaderingen enkel toegankelijk zijn voor leden, jeugdleden daaronder begrepen.
 6. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuurders door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
 7. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstrekte meerderheid (meer dan 50%) van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen tellen niet mee. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
 8. Stemmen over zaken geschiedt hoofdelijk of bij handopsteking. Stemmen bij verkiezing van personen geschiedt bij gesloten briefjes.
 9. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een hiervoor in dit lid bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of door middel van stembriefjes geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
 10. Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen bijgehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.
 11. Ingeval tijdens de algemene vergadering onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping op de agenda waren vermeld, kan hierover rechtsgeldig besloten worden, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.

 

Artikel 13: Boekjaar, jaarverslag en kascommissie

 1. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
 2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden en wel voor één juni (1 juni) na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering.
 3. In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en het gevoerde beleid. Het bestuur legt in de jaarvergadering de balans en een staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
 4. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, tot taak hebbend het onderzoek van de stukken bedoeld in lid 3 van dit artikel. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden en een vervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, benoemd voor een periode van twee jaar. Het bestuur doet de stukken ten minste één maand voor de dag, waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering ondertekend verslag uit van haar bevindingen. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging ter beschikking te stellen.
 5. De goedkeuring en verantwoording door de algemene vergadering ontheft het bestuur niet van zijn aansprakelijkheid voor het in het verstreken jaar gevoerde beleid.
 6. Het met het in het vorige lid samenhangende déchargebesluit zal apart worden geagendeerd.

 

Artikel 14: Statutenwijziging

 1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben krachtens een besluit van de algemene vergadering. Bij de oproeping van de algemene vergadering moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld om de statuten te wijzigen. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.
 2. Een besluit tot statutenwijziging kan door de algemene vergadering slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in de betreffende algemene vergadering niet de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt na die algemene vergadering een tweede algemene vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier (4) weken na de eerste algemene vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige algemene vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigende leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
 3. De leden moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging hebben ontvangen.
 4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. De algemene vergadering kan daartoe tevens andere personen machtigen.
 5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

 

Artikel 15: Ontbinding en vereffening

 1. Het bepaalde in artikel 14 is - mutatis mutandis - van overeenkomstige toepassing op het besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
 2. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging heeft.
 3. De vereffening geschiedt door de bestuurders. Blijkt aan hen dat de schulden van de vereniging de baten vermoedelijk zullen overtreffen dan doen zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen met voortzetting van de vereffening buiten faillissement.
 4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
 5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen van het ophouden te bestaan opgave aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
 6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijnen na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de vereniging was ingeschreven.

 

Artikel 16: Reglementen

 1. De algemene vergadering kan bij een of meer (huishoudelijke) reglementen (nadere) regels geven omtrent de vergaderingen en werkwijze van, de besluitvorming door en de taakverdeling binnen het bestuur, het lidmaatschap, het bedrag van de contributie, de werkzaamheden van partijorganen, verkiezingen en kandidaatstelling, het beheer en gebruik van de gebouwen van de vereniging en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling hem gewenst voorkomt, door een besluit van de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid van stemmen. De opheffing of wijziging van een dergelijk reglement dient ook te geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering.
 2. In het geval dat de statuten strijdig zijn met het huishoudelijk reglement, prevaleren de statuten.

 

Artikel 17: Slotbepaling

In alle gevallen waarin de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging niet voorzien, alsmede alle gevallen van twijfel omtrent de uitleg van een bepaling, of in verband met een calamiteit of spoedeisend geval besluit het bestuur, onverminderd haar verantwoordelijkheid tegenover de algemene vergadering.

 

Statuten_Nieuw_Elan_conform_notariele_akte_20190730


 

- - - einde - - -

Bijlage Grootte
Statuten Nieuw Elan Conform notariele akte 20190730 195.73 KB

 

 

Registratie merknaam en logo Nieuw Elan

De merknaam en het logo van Nieuw Elan is beschermd en staat geregistreerd onder nummer 0872472 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom Center Tone Consultancy te Rotterdam, Postbus 12063, 3004 GB Rotterdam.