Huishoudelijkreglement


HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN NIEUW ELAN                         

Artikel 1: Contributie

 1. Het contributiejaar is gelijk aan het kalenderjaar.
 2. De algemene ledenvergadering stelt jaarlijks op voorstel van het bestuur de door de leden te betalen contributie vast.
 3. De contributies worden geïnd door de penningmeester van het bestuur, die er voor zorg draagt dat de leden in de maand januari van het betreffende contributiejaar een verzoek tot betaling ontvangen.

Artikel 2: De algemene ledenvergadering

 1. De leden kunnen voorafgaande aan (na ontvangst van de uitnodiging), of tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de vergadering agendapunten voorstellen, waarbij de algemene ledenvergadering beslist of het aangebrachte agendapunt wordt behandeld.
 2. De algemene ledenvergadering beoordeelt jaarlijks het verslag van de fractie in de gemeenteraad van haar activiteiten in het afgelopen jaar.
 3. De algemene ledenvergadering stelt de begroting voor het komende jaar vast en keurt de jaarrekening goed. De stukken worden per mail toegezonden.
 4. Eén keer per 4 jaar biedt het bestuur een beleidsplan ter goedkeuring aan.
 5. De overdracht van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in het kader van volmacht verlening vindt plaats aan de hand van een door het bestuur voor te schrijven en uiterlijk 24 uur voor de algemene vergadering op te vragen model, dat uiterlijk voor aanvang van de vergadering aan het bestuur dient te worden overgelegd.

 

Artikel 3: Het Bestuur

 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voorbereiden en voorleggen van voorstellen aan de algemene ledenvergadering inzake:
 2. de organisatie en de reglementen;
 3. het politieke programma;
 4. de financiën, waaronder begroting en jaarrekening.
 5. Het bestuur is er primair om:
 6. de organisatie van de partij goed te laten functioneren;
 7. initiatieven te nemen en randvoorwaarden te creëren om tot een goed politiek debat te komen;
 8. het bestuur bewaakt de politieke lijn van de partij;
 9. het bevorderen dat er zich voldoende en goed gekwalificeerde kandidaten voor vacatures binnen en namens de partij aanmelden.
 10. Het bestuur heeft voorts tot taak:
 11. het (geregeld en tijdig) bijeenroepen van de algemene ledenvergadering vanwege organisatorische en politieke aangelegenheden;
 12. het organiseren van politieke evenementen van algemene strekking, zoals spreekbeurten en verkiezingsbijeenkomsten;
 13. het verzorgen van de communicatie met de leden en externen;
 14. zorg te dragen in het geval van deelname aan verkiezingen voor het voeren van een verkiezingscampagne en het daarbij betrekken van de fractie en kandidaten;
 15. het eens in de vier jaar opstellen van een beleidsplan, welk beleidsplan de goedkeuring behoeft van de algemene vergadering.
 16. het uitvoeren van het onder e bedoelde beleidsplan.
 17. Het bestuur dient verantwoording af te leggen aan de algemene ledenvergadering. Met het oog daarop brengt het bestuur jaarlijks gemotiveerd verslag uit van zijn werkzaamheden en is er voor zaken die niet op de agenda staan de mogelijkheid het bestuur te bevragen bij de rondvraag;
 18. Onder de taken van het bestuur vallen ook:
 19. het formeren van een denktank, met onder meer de volgende taken: het actualiseren van het verkiezingsprogramma; het bevorderen van de ontwikkeling van politieke kennis;
 20. het maken van een tijdschema verkiezingen, ruimschoots voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, met daarin een tijdspad betreffende onder meer de volgende onderwerpen: kandidaatstelling, verkiezingsprogramma, (aanmelding) gemeenteraadsverkiezingen, en dergelijke;
 21. het bevorderen van de leden- en kandidatenwerving;
 22. het bevorderen van de sponsor- en fondsenwerving;
 23. het bevorderen van de ondersteuning aan de raadsleden, met aandacht voor coaching en mediation bij geschillen;
 24. het bestuur komt minstens één keer per twee maanden in vergadering bijeen, de secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op. De secretaris stuurt de agenda minimaal één week voor de bestuursvergadering naar alle bestuursleden. De voorzitter leidt de bestuursvergadering en de secretaris maakt de notulen die in de eerstvolgende vergadering van het bestuur worden vastgesteld.
 25. Persoonsgegevens worden door (het bestuur van) de vereniging verwerkt in overeenstemming met de algemene verordening gegevensbescherming. Er is een privacy statement opgesteld, dat op de website beschikbaar is.
 26. Van nieuwe bestuursleden kan het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden verlangd, alvorens tot benoeming kan worden overgegaan.
 27. Het bestuur verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 

Artikel 4: Functieomschrijving dagelijks bestuur

 1. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. Stimuleert waar nodig de overige bestuursleden. Stimuleert de samenhang binnen de gehele vereniging. Toont hierbij leiderschap. Zorgt voor opvolging van de statuten en de besluiten van het bestuur.
 2. De secretaris is verantwoordelijk voor het samenstellen van de agenda en het notuleren van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. Is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergaderingen en ledenvergaderingen. En is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging.
 3. De penningmeester is verantwoordelijk voor het aan de algemene ledenvergadering voorstellen van het financiële beleid, waaronder begrepen begroting en verantwoording, van de vereniging en de naleving daarvan. Is verantwoordelijk voor het innen van de contributies en is verantwoordelijk voor het betalingsverkeer van de vereniging.

 

Artikel 5: Afdrachtsregeling

 1. Gemeenteraadsleden en wethouders, welke zijn gekozen op grond van hun lidmaatschap van de vereniging worden geacht 5% van hun bruto standaard vergoeding welke zij ontvangen van de Gemeente Alphen aan den Rijn, bij voorkeur in maandelijkse termijnen, af te dragen aan de vereniging.
 2. De afdrachten worden geïnd en beheerd door de penningmeester van het bestuur. Van deze afdrachten wordt een reservefonds campagne bijgehouden.
 3. De geldmiddelen, voor zover deze door de fractieleden en wethouders worden ingelegd, worden in overleg met het bestuur aangewend ten behoeve van de volgende verkiezingscampagne. Als dit overleg niet tot overeenstemming leidt, zullen vijf door loting in een algemene vergadering aangewezen leden, niet zijnde fractie- of bestuursleden, bij volstrekte meerderheid een beslissing nemen, binnen de uitgangspunten die het bestuur en de fractie meegeven.

 

Artikel 6: Verkiezingsreglement

 1. De reglementen en procedures voor de verkiezingen worden geregeld in het verkiezingsreglement.

Vastgesteld 19-06-2019